โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียน : ศรีอยุธยา สพม.1  (กทม.1)

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 14 มี.ค. 2562 โดย : นนกร มังคละศิริ จำนวนผู้เข้าชม 23 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในปีการศึกษา 2560 - 2564 ไว้ว่า “โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความเป็นเลิศในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของลูกศรีอยุธยา” และกำหนดพันธกิจข้อที่ 1 คือ “พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และความรับผิดชอบต่อสังคมโลก” กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะตามหลักสูตร

2. ผู้เรียนมีคุณลักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้       ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดตัวชี้วัด และร่วมกันตั้งเกณฑ์เป้าหมายความสำเร็จระยะยาว 5 ปี รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ริเริ่มเพื่อขยายผลให้เกิดการกำหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และจึงกำหนดเป็นโครงการที่ 8 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้นซึ่งมีกิจกรรมรวมจำนวน 17 กิจกรรม โดยโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินการของกิจกรรมตามโครงการที่ 8 นี้ จะสามารถพัฒนาผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะตามหลักสูตร

เป้าหมาย
  1. เชิงปริมาณ: กิจกรรมทั้งหมดของโครงการได้ดำเนินการทั้งหมด

  2. เชิงคุณภาพ: กิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมได้ดำเนินทั้งสิ้นร้อยละ 100

2. กิจกรรมได้ดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ และระดับคุณภาพของผลการประเมินกิจกรรมในโครงการมีฐานนิยมอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีคุณลักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของการดำเนินงาน ตั้งเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัด กำหนดโครงสร้างทีมทำงาน และออกแบบวิธีการดำเนินการโดยละเอียด

2. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นดำเนินการ

1. ประชุมคณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทกิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม/ฝ่าย/งาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้เสนอขออนุญาตไว้ (รายละเอียดดังที่แนบไว้ในแต่ละกิจกรรม)

ขั้นตรวจสอบประเมินผล

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการประเมินวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น

1.1 ประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ

1.2 ประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ

2. สรุปผลการประเมินโครงการ และจัดทำเล่มรายงานสรุปกิจกรรม

3. นำผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป

ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0