โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนเรา เรียนรวม ศอ.

โรงเรียน : ศรีอยุธยา สพม.1  (กทม.1)

ประเภท : โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 14 มี.ค. 2562 โดย : นนกร มังคละศิริ จำนวนผู้เข้าชม 26 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนเรา เรียนรวม ศอ.
ประเภท โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา

โรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ์ฯ มีนักเรียนพิการหรือบกพร่องเรียนรวมกับเด็กปกติ จำนวน 14 คน  จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม พบว่า การดำเนินงานของโรงเรียนควรมีการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนทั่วไปตระหนักในการช่วยเหลือนักเรียนพิการ  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ครู และผู้ปกครอง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการดำเนินการจัดการเรียนรวมในด้านที่ยังเป็นปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน  จึงได้จัดกิจกรรม“เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนเรา เรียนรวม ศอ.” เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ให้เรียนรู้ในสังคมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ อย่างมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมให้กับเพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมและนักเรียนทั่วไป
เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ  

1.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน   4 คน

1.2 นักเรียนทั่วไป จำนวน   8 คน

1.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม จำนวน  5คน

1.4 ครูประจำชั้น  ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม และคณะกรรมการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมจำนวน  12 คน รวม จำนวน 29  คน

2.เชิงคุณภาพ  

  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม นักเรียนทั่วไป ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูผู้สอน  และคณะกรรมการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดความเข้าใจนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมมากขึ้น

ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ นิทรรศการ “Dialogue in the dark” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์สามย่าน กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อกันมากขึ้น และคนทั่วไปสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีความกบพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนปกติมีความรู้ความเข้าใจ  และเข้าถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม  และสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.นักเรียนพิการเรียนรวมและนักเรียนปกติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านนิทรรศการ “Dialogue in the dark”

สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0