โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 116 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 113 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 12 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 14 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 10 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 15 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 7 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 9 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 32 81 113
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
12
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
6
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
6
0
0
0
6 ศิลปะ
5
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
6
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
69
32
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพัชรินทร์ ทวีธรรมถาวร  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวัชรกร เผื่อนโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุกัญญา แจ้งเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชนิดาภา เผือกผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาววาสนา ศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสมศักดิ์ ศรีวรการ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวกรกฎ อินทรพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายฐนพงศ์ สอนสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
10 นางมนัสนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
70.00
11 นางบุษกร แซมรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสิริกร จันทร์ศิริยานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวนวรัตน์ จิตรตะโสภะโน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนภัค เยี่ยมสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจิราพร อ่อนแล  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุรางค์ กังบู๊  ครู ชำนาญการ
0
17 นายธวัชชัย ฉายินทุ  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวิษณุ ขำวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเจษฎา ชาญอักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวดวงรัตน์ จุ้ยศิริ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวนภา ทองประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวอรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวพรสววรค์ น้ำใจเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรพีพร ขาวหอม  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสมสิทธิ์ สุขตลอดกาล  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวละมัย บุญช่วย  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวลัดดาวัลย์ พุทธานุ  ครู ชำนาญการ
9
140.00
28 นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายกฤษฎา ทิพย์เมืองเก่า  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวผกามาศ คงเกื้อ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวภัทชรีพร ทองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายณัฐดนัย ศรีทะบาล  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววีริณ เชื้อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวขวัญฤทัย คุ้มศิริ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวหทัยรัตน์ บุญมา  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวพยอม ทวีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวจีรวรรณ ปัทมปราณี  ครู ชำนาญการ
0
40 นายอานนท์ กาญจนโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวกัญยาภรณ์ กิ่งไทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวนิศารัตน์ สิทธิปลื้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวณัฐทยา เจริญวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวนันทนัช สาลีพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวมลลิกา อินทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายไอศูรณ์ บริรักษ์ฉัตรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายประทาเทพ ทิพเนตร  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวณัฐสุดา โสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายกิตติเกียรติ นิลดำ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวดวงสมร ดอนจันไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวปรารถนา ละบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสุกัญญา หลี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปัญจพร ทาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายคเชนเทพ จันทรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายอมรเทพ ทาประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสรัญญา มานะจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายเดวิช ตามวงษ์วาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 ว่าที่ร้อยตรีมรกต วงศ์อรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวบัวตอง ดาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวภรนิพา คำประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวเมทินี รำพึงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
62 นางสาวขวัญใจ วหะโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายธนกร มูลคำก้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวดุจดาว ประทุมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสดุดี นิลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวกนกวรรณ พันนาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวจีระนันท์ ทั่งถิน  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายทศพร สมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวเขมิกา สมบุญวงศ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิรา ศิริรัตน์วัฒนากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
15
46.00
72 นางสาวศิริกานต์ ศิริป้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายเฉลิมพล เขียวหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายดำรงค์ ทาสะโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกาญจนา ชีวะประมง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวสุรัตวดี แสงนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 สุทธิ จีนเจือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวเมทินี เงางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวปาริกา แก้วอารัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายพัลลภ แก้ววงค์ธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 กุลจิรา เฉลิมธารานุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 ชริตา ตั้งกาญจนภาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวลักขณา ศรีรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 ณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพัชรี คำราพิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายธนาธิป ชูธรรมขันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 จิรพันธุ์ แป้นพุทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายชานน จาตุรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 ชัญญานุช ดาด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 วิญญู จนะอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 ปิยภูมิ จอมหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 สุรศักดิ์ เหิมกระโทก  ครู
0
95 นางสาววรัญญา แจ่มมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวบัณฑิตา พยนต์ยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวพิชญากร พันธ์ยก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวอารีรัตน์ อมรเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวสุพัตรา ภู่เจริญสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวกรรณิการ์ สรนุวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 สรัญญา สุวรรณคีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 เบญจวรรณ แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 วรัญญา บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 สราวุฒิ นิ่มนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวสุพรรณี แสงนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 กรรณิกา เหาะสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 เจษฎา ชาญอักษร  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวอนงค์นาถ ปรีชาชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางทิวาพร สุขสันติวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาววิริฒิพา พูลมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 บะฮ์รียะฮ์ มาหะมะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 ชุติมา สดเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 เอกลักษณ์ ผ่องใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
17