โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 14 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมคงคา สมุทรปราการ

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 5 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 8 20 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
6
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
9
17
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายธวัชชัย โรจนาวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางพัชรีพร ชูชาติ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอุไร สวัสดี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางทัศติญา แก่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
6 นายสมคิด กันภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศิรินันท์ จรตระการ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวกุสุมา กันภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสายฝน ปะติเก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายเอกพล ทองทุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพรนิภา จารนาเพียง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสโรชา อานามนารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคำทับ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวพจนา เพชรคอน  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวกิตติกา ลายคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายวิเชียร ดีเปรี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวทัสนันท์ สนิทเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวลัดดาวรรณ สุภาพงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายอดิศร สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอังศุมา ตุนก่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวประภัสสร อดทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนวพร ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายโกศล ปะการัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเอกพล ศรีลิ้มตี๋  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางนารีรัตน์ สาลีมน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาววิไลรักษ์ กระลาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวณฐภัทร ลอยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวเกศรินทร์ จั่นบ้านโขด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวพรสุดา พักจรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุพาภรณ์ พนิรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
4