โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชวินิตสุวรรณภูมิ

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 22 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
8
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุวิทย์ พันธุ์หินลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางธมนวรรณ แพทย์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายอัครเดช กลิ่นชุมพล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางธมนณัฎฐ์ พรเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจุไรรัตน์ อิ่นคำ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางธนัชดา อ้นยะ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวชลาลัย อินพระราม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวยุพา สัมมา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวน้ำอ้อย หอมไม่หาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวลักขณา อิณลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวกวิตา จรัสชวนะเพท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางกัลยา วัฒนศิริ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวกรกฎ เกตุมณึ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายณัฐวุฒิ เกิดปราง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุภาพร โมฆรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวนันทิวรรณ แดนศิริมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววราภรณ์ พุ่มผกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวเดือนเพ็ญ ม่วงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวชวิศา บุญสินธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 กิ่งกาญจน์​ แวงวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 อานุภาพ พันธุ์ค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
60.00
24 นางสาวปกฉัตร แช่มช้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 ปวีณา จันทรโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวณดา บิลดาวูด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวนิภาพรรณ กุดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 วิชา จันทร์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 อรธีรา อุดมพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6