โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 116 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 111 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมวิไล

จำนวน 166

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 11 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 15 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 22 32
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 13 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 3 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 83 111
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
9
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
11
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
16
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
5
2
0
0
6 ศิลปะ
1
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
42
50
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอภิชาติ สังขาว  ครู ชำนาญการ
0
2 นางเกศริน ทองงาม  ครู ชำนาญการ
0
3 นายพรสวรรค์ จันทร์ยิ้ม  ครู ชำนาญการ
2
24.00
4 นางสาวปัทมา จันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
72.00
5 นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางเบญจวรรณ มณีนิล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
7 นางสาวปนัดดา ยูรักคุณ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
8 นางนภาพร เกาะทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพลอยพิไล ทิพยศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายมีชัย ทัพธานี  ครู ชำนาญการ
1
8.00
11 นางจำเนียร จันทร์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงิน  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวพนม ท้าวทอง  ครู ชำนาญการ
2
24.00
14 นางตติพร เล่ห์กล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
15 นายอรรถชัย มุ่งประสพสุขี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสมพร แผ่วจะโปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางชนกพรรณ ชำนาญวาด  ครู ชำนาญการ
3
24.00
18 นางจันทร์จิรา พงษ์ชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวิชาญ กลับใจ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายนราทิพย์ แสงอาทิตย์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอภิชาติ โพธิสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวศศิธร บุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายพลรบ พลายรักษา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวเมวิกา สุกกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางนิสา มากแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวฐิติมา แจ้งอารมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวเรณู กำแพงหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวนพรัตน์ แก้วเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายกฤษฎา เกตุสุริยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายอนุศักดิ์ การดี  ครู ชำนาญการ
4
32.00
31 นางจันทิมา วงชัยเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางเตือนจิตต์ ศรีอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
42.00
33 นายโสภณ สุขสบาย  ครู ชำนาญการ
0
34 นางศรีวรินทร์ ไหมหรือ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
35 นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนิภา สมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
37 นางสาวจันทร์เพ็ญ สาหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางอัจฉรา แรงกล้า  ครู ชำนาญการ
7
80.00
39 นางสาวปิยะวัจนา โชคสถาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
41 นางสาวกัญญกร โปร่งใจ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
42 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ฟักหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางอุบลวรรณ มงคลางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวันนิวัต คงถวิลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางศิริสุข สุตันติราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
46 นางสุรีวรรณ กองสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
88.00
47 นางสาวอรุณี ขุมทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางธนาวลัย อรัญญิก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพร  ครู ชำนาญการ
0
50 นายวิเชียร บัวอุไร  ครู ชำนาญการ
0
51 นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวสิริพร ปอร์เชิน  ครู ชำนาญการ
7
42.00
53 ว่าที่ร้อยตรีธเนศ เรืองสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวจรุงจิต สินอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางชาลี ทวีปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
72.00
56 นายศรายุทธ พึ่งกัน  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวรุ่งนภา เมืองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวนลัท ชึรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวภาณี วจีสัจจะ  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาววรรณภา เอี่ยมสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวพรจิต ปักการะนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวฐิติกัณต์ ชูเชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวกุลนที พันนัทธี  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวกุหลาบ พิมพ์ลอย  ครู ชำนาญการ
2
24.00
66 นางสาวดวงนภา บานชื่น  ครู ชำนาญการ
0
67 นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาววีณา เหล่ากุล  ครู ชำนาญการ
5
40.00
69 นายอุดม ด่านอุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวเบญจพร ห่อประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
71 นางอุสา พงษ์พัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
72 นางสาวสิริมา ถิ่นณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
54.00
73 นางจันทร์มณี คุ้มดี  ครู ชำนาญการ
2
18.00
74 นายณัฐวุฒิ วุฒิพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
75 นางสุภาพร วงค์สุพชัย  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวแสงจันทร์ ยืนยาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางศศิวิมล ธิมา  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาววันทนีย์ แคะสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
48.00
81 นางสาวรักษิณา มาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางอรวรรณ อินทน้ำเงิน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
83 นางสาวนาตยา ทรงสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
42.00
84 นางสาวจารุวรรณ สมหวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววรรณภา จันทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวชมพูนุช ดอกชูรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวลลิตวดี ระดาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
88 นางสาวนัฎฐา ชินนิธิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
56.00
89 นายเอกชัย ญาณประภาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวจุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
91 นายอนุสรณ์ เยียดยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
90.00
92 นางสาวจันสุดา ใกล้กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวพิชย์กร โคตะมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางนิชาภา โกไศยกานนท์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวชลลดา พันธุ์เนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
52.00
96 นางสาววรางคณา วงศ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
97 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวอรวิชญ์ ทองมาก  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวศิรินันท์ ขวัญอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
56.00
100 นางสาวราตรี ทำคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
60.00
101 นายพนม เรียนงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายพชรพล บุญเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
64.00
103 นางสาวนันท์นภัส คนล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
104 นางสาวสุพัชรา หล้าวิลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวจุฑาภรณ์ กวีพุฒิพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายอักษรณรงค์ ส่องสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
107 นายบุญเลิศ รอดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวจุฑารัตน์ ทับนิยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางกฤษณภรณ์ บัวลี  ครู ชำนาญการ
6
147.99
110 นางสาวสุทัสสา บุญคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
134.00
112 นางสาววันเพ็ญ ฟุ้งเฟื่อง  ครู ชำนาญการ
4
48.00
113 นางสาวประภาศิริ ธรรมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
134.00
115 นางสาววนารัตน์ มุงคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวพรทิพย์ พยัฆโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
42.00
117 นพล สระแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสาวพณมจรัสกาญจณ์ ฤกษ์ฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวกรรณิการ์ กังแฮ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
34