โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

จำนวน 106

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 10 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 32 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
6
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
9
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
22
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร  ครู ชำนาญการ
0
2 นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายกำพล นรชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอวยพร ปรีชานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวไลภรณ์ อรรถศิริธิติวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม  ครู ชำนาญการ
0
7 นายประยงค์ ปิยะนารถ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวทิชากร สัตย์จริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาววิภาพร แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางณิชต์ชกาญจน์ อุทุมสกุลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางเนารัตน์ สุมน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุนันท์ แสดขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
13 นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่ง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายกชปนฏ สุทธปัญญาดุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางศรีสุนันท์ ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอรอนงค์ เอี่ยมมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววารีย์ บุญลือ  ครู ชำนาญการ
0
19 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนะ รัมมะเอ็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมยศ น้อยไผ่ล้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง  ครู ชำนาญการ
0
26 นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวพิมพ์ชนก กลิ่นสุทโธ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายธีรภัทร คงกัลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเพชรชรี รักษาศรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวจีรพร ทองเวียง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวนทิตา สุทะปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายวุฒิกร จันทร์มาก  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวกัญญาภัค ชมภูคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายขุนทอง คล้ายทอง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวสายจิตรา คงวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวปาลิน เห่งพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายณรงค์ฤทธิ์ แมนสืบชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวประภัสสร สุทธปัญญากุล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวสุณิสา คงคาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวรัชนี สิงหะนาม  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาววรรณพร สุวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสนธยา อุ่นอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
47 นายภาณุภัทร เครือมิ  ครู ชำนาญการ
0
48 ณัฐวัชร โตสัจจะ  ครู ชำนาญการ
0
49 ทรรศนพรรณ พิทยาพละ  ครู ชำนาญการ
0
50 นิตยา จุ้ยเตย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 จุรีพร เริกกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 พัณณิตา หนุนอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
19