โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 67 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อยุธยานุสรณ์

จำนวน 110

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 9 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 10 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 7 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 2 2
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 16 54 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
4
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
35
14
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวญาดา ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวจันทร์จิรา มาใจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
4 นางราตรี ยินยอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
6 นางชญานิศ สุธรรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
8 นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
184.00
9 นางพัชรี ศิริเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
76.00
11 นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม  ครู ชำนาญการ
6
79.00
12 นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
72.00
13 นางชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
14 นายนันทมิตร สุภสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายสุริยะ พงษ์พืช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
96.00
17 นายเพทาย อารียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายปิยนันท์ แสงกนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
123.99
19 นายชูชาติ มงคลเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจรินญา ใจธรรม  ครู ชำนาญการ
10
128.00
21 นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
96.00
23 นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
8
227.99
24 นางสิริลักษณ์ รวดเร็ว  ครู ชำนาญการ
4
27.00
25 นางสาวชุตินันท์ โกศล  ครู ชำนาญการ
6
78.00
26 นางชมภูนุช บุญนาค  ครู ชำนาญการ
6
52.00
27 นางสาวปรียานุช จำปาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
29 นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางกัลยา ธรรมนิมิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
31 นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน  ครู ชำนาญการ
3
60.00
32 นางชณิปภา วันอังคาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
52.00
33 นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกันธิยา เมืองโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
35 นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
36 นายณัฐพงษ์ ดนตรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสุภัสสร ศิริขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวฉัตราภรณ์ ประสพสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวพิชญาภา ผลตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
40 นางบุปผา ศรีสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
41 นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
42 นางนิจ สังข์กาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
43 นายธนากร ผิวนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
45 นายสัญญา โพธิบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวชูชีพ ศรีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
88.00
47 นางวีณา ภู่สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาววลัยพร วิไลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
50 นายสุภาพ พึ่งญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางธัญพร ไชยพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
56.00
53 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล  ครู ชำนาญการ
0
54 นายอิระชา นกขุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
55 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสายทอง ทองจัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
57 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายฉัตรชัย สัตบุษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางอัมพร กองโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
60 นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
61 นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวเจริญพร มะละเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
65 นางสาวปรียา ศรีคงคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายธนเทพ เนื่องศรี  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายเทิดทูน บุญประกอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
24