โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 46 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล)

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 33 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
7
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
20
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพิกุล มีใจเจือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุรางค์ โฆษกิจจาวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวศรัณยา พรชัย  ครู ชำนาญการ
2
24.00
4 นางสาวรุจิรัตน์ พวงโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
5 นายไพบูลย์ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
84.00
6 นายอนันต์ โพธิสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางสมใจ โพธิ์สามต้น  ครู ชำนาญการ
1
12.00
8 นางณัติยา แท่นมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
9 นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
80.00
10 นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
11 นางรัตนา จิตระตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
12 นางสุมาลี จันทร์มณี  ครู ชำนาญการ
0
13 นายกิตติศักดิ์ กอร้อย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวมุกดา ดีขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
15 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีมงคลวิชญะ  ครู ชำนาญการ
2
36.00
16 นางสุดาพร อารีย์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอัษฎา สันติแสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
19 นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสมโภชน์ หามนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวปรรณพัชร์ ดวงหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสุพพัต ทัดเทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
24 นางพรศิริ สังข์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายเฉลียว มากประมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 ดร. ประนอม กรีอารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
27 นายบรรดล กางกรณ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
28 นางสาวปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวคัทรียา อ่อนอำไพ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
30 นางสาคร กิจสมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
31 นายกิตติศักดิ์ สิทธิ์สนธิ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
32 นางสาวนิสา ตาสว่าง  ครู ชำนาญการ
2
32.00
33 นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า  ครู ชำนาญการ
1
36.00
34 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
132.00
35 นางนันท์ปภัทร์ ดนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวอรุณี แววนารี  ครู ชำนาญการ
5
78.00
37 นางปิยะนาถ สุขสถาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
38 นายสมาน จำปาทอง  ครู ชำนาญการ
0
39 นายธรรมลักษณ์ อินทรเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
40 นายอนุพล สว่างภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางอรพินท์ ถุไกรวงศ์  ครู ชำนาญการ
5
36.00
42 นางอุบล หุ่นสาระ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
43 นางสาวละเอียด อมตเวทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายพิชิตชัย มากประมูล  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาววรัญญา มงคลถิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวจินตนา วงษ์นาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
17