โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ผักไห่(สุทธาประมุข)

จำนวน 42

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 17 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
2
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกรุณา พลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
2 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
3 นายทักษิณ โพธิใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
4 นางสาวสุวารี ผ่องวิถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
5 นายเทพ กรอบทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
6 นางจุไรรัตน์ กรอบทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
78.00
7 นางอรพินท์ สำราญใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
8 นางสาวสิริกร กองมิตรชัย  ครู ชำนาญการ
5
54.00
9 นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
10 นางสาวสาวินี ผ่องวิถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
36.00
11 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
54.00
12 นางสาวสุกานดา รักยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอาภาภรณ์ แก้วโสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
14 นางสาวผอบ นาคะสนธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
15 นางนิภาวรรณ์ นิวาสานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
16 นายศักดิ์ชาย อมะรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสถาพร สันติกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
18 นางศิริพร สันติกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
19 นางสุนิสา ลิมปพนาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
90.00
20 นางสาวอรทัย เอี่ยมสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวศิริพร รื่นชาญภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7