โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 81 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 75 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เสนา(เสนาประสิทธิ์)

จำนวน 131

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 11 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 14 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 9 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 3 0 3
0
0
0
0
  รวม 23 52 75
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
5
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
4
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
2
0
0
0
  รวม
35
17
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนัฎฐิกา สุโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุวิมล สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
3 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อวยพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายปิยณัฐ สุขสมพืช  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนงพงา กิจเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสุพัณณา เมืองอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
7 นายมณฑล เมฆพยับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสนิท บุญประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบรรจง ศรีภูพาน  ครู ชำนาญการ
0
10 นายโสภณ ทรงไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพจนีย์ มณีตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวภคปภา สุคันธชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวทิพยรัตน์ กิจเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวปวันรัตน์ เสือวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวุฒิชัย ใหญ่ยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายชัชพล ศิริกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายวิฑูรย์ เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายหัสดินทร์ เวชการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุดารัตน์ ประสารทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางภารดี ช่วยนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรุ่งฤดี สเตสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายภูริณัฐ ศรีกุลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวจันทรา เสวิสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายปรัชญา รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์กลิ่นหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายกฤษฎา ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นายสุนทร พัดโบก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายกำพล ไกรชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายประกอบ วงศ์อนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายอุทัย นุชนวล  ครู ชำนาญการ
1
40.00
35 นางสาวพัชรีพร ขาวประทุม  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวจุฑารัตน์ ขาวสุก  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวภณิดา ทรัพย์บวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอทิตา บุญขยาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสานิตย์ กองเพิ่มพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางภาวนา ทองคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางบัวหลง จันทร์กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
43 นางศศิมา กุลสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายประเสริฐ กิจเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางวารี ธาราเกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอรนุช ลวดลาย  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวลัดดาวัลย์ อารัมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวยุพิน ลาภหลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายณรงค์ แสงอาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวสำราญ ชะบา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางอรวรรณ ทรัพย์ไนย  ครู ชำนาญการ
0
53 นางนุสรา หมุดเพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาววรรณภา เย็นมนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวชนิดาภา ตรีเหรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางพัชชา แก้วทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวฐิติมา พรหมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางปิยะดา สุภารส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวแก้วใจ แซ่กอ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวนันท์นภัส ร่วมสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางรัชยาภรณ์ ฤกษ์สง่า  ครู ชำนาญการ
0
62 นายอนุชา เฟื่องศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวกัลย์วิสาข์ ธาราวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางราตรี ติเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววรรณนภา จำเนียรพืช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวกานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพรพิมล อินแมน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวปรียานุช การสมธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายเทอดเกียรติ ประสานสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางชญาน์นัทช์ มั่นคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสิทธิชัย โกจินอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายนพรัตน์ ศรศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายสายชล สวนหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวเกสวดี วรรณธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวขวัญฤทัย ฮ่องลึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางอัจฉรา กสิกุลอวตาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวดารุณี ทรัพย์พจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายวิวิธชัย วัฒนวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
24