โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 14 20 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
6
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
10
13
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเสกสรร คำสำรวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวิหาร ใจแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายจักรพงษ์ ฉายประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
5 นายนิติพล สดรัมย์  ครู ชำนาญการ
3
20.00
6 นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
7 นายสารินทร์ เอี่ยมครอง  ครู ชำนาญการ
9
87.00
8 นายก้าน เทียมโคกกรวด  ครู ชำนาญการ
0
9 นายวิเชียรบุรี ขวัญโพก  ครู ชำนาญการ
1
30.00
10 นางจารุพรรณ ยังยิ้ม  ครู ชำนาญการ
4
24.00
11 นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอุกฤษฎิ์ ปานกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสิรินุช ฉายประทีป  ครู ชำนาญการ
5
140.00
14 นางสาวสุวัชชา นุ่มสุข  ครู ชำนาญการ
2
34.00
15 นายขรรค์ชัย สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
0.00
17 นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
102.00
19 นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย  ครู ชำนาญการ
0
20 อาทิตย์ เทียนยวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
21 วิบูลย์ ชาวระหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
56.00
22 ยุพา ยศรุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 สุรีย์นิภา เอี่ยมครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 วุฒิภัทร ธนภูมิพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 ศิริเพ็ญ ช่างเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเทพี เขียนสาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
27 ชนันธิดา ก้านดอกไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
28 จุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 ภัททิรา ฮวบสวรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
30 ประเทือง แย้มจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
32 อาทิตย์ เก่งสาริกิจ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12