โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สาครพิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 12 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
2
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายชินเทศ ยศปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายชาติพสิษฐ์ บุญโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจิตนภา มีมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนงนุช อินมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนันทิยา ก๋งพยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางภัทร์รวี ทองไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจิรวรรณ มณีเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสมปอง ปานเอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวจุฬารัตน์ สีธูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายชิติพัทน์ พวงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
96.00
15 นางสาวณัฏฐนันท์ แย้มไสว  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5