โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 70 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 73 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หันคาพิทยาคม

จำนวน 87

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 10 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 13 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 7 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 7 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 26 47 73
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
3
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
3
0
0
6 ศิลปะ
2
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
34
14
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจุรีรัตน์ เสวกวิหารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล  ครู ชำนาญการ
0
3 นางทิพวัลย์ ผุดผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
4 นางสาวดุษฎีพร สังข์สอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
5
54.00
6 นางสาวรัตตินันท์ กลัดล้อม  ครู ชำนาญการ
4
44.00
7 นางภุมรี รัตนวิมานชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
8 นางสาวพนัดดา แพงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวสาวิตรี พุ่มสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายอธิศ ขำใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางนภัค สุพรรณไสว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
12 นางสุดารัตน์ พรรณแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
13 นายฉลวย อ่วมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
14 นางณิชชยานันท์ อุดมศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
4
40.00
15 จิรา​รัตน์​ เหลือง​วิไล​  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสวรส แตงโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายกลวัชร เเสงจุ้ยวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
80.00
18 นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวจารุณี กัณหา  ครู ชำนาญการ
0
20 นายกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
21 นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
134.00
22 นางไพลิน ตุ่มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
23 นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
49.00
24 ธรรมบูรณ์ เอนกพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสุปวีณ์ ชมภูนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 ศริญญา กองคูณ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวสิริมาศ อยู่โต  ครู ชำนาญการ
5
40.00
28 นายปกรณ์ ธงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 ว่าที่พต.ภาสกร รัตนวิมานชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจิราภรณ์ ศรีโมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวแคทลียา รงค์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวธัชฌาธิณี แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางวรรรทนารัตน์ สุรินทร์อาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวกรรณิการ์ ละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
36 นายทวีศักดิ์ โพชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางวิจิตรา รสวงษ์ไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวมนฤดี แสงอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
40 นายกิตติศักดิ์ ดิษฐอ่วม  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
42 นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำ  ครู ชำนาญการ
0
43 นางประมวลศรี เมืองวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายสมหวัง เมืองวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายวรวิทย์ หงษ์ไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสุนิษา พบพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสมคิด พึ่งพวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
48 นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายพิภพ พานิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
51 นางพชรมน นวลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
52 นายจำนงค์ ศรีโมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางศิริมา แสงสิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
43.00
54 สุกัญญา นภาพรเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางเพชรไพลิน โพธิ์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสลินทิพย์ อิ่มปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ  ครู ชำนาญการ
0
58 ขนิษฐา บัวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
59 ส.อ.พงศ์สิทธิ์ พินิจวรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 ลดาวรรณ สาระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
61 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
62 นางสุธาสินี รัมมะญาณ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวภัสรา เพ็งใย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
65 นายมนศักดิ์ ฤทธิโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
60.00
66 นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายสุทธฺโรจน์ พงศ์ธนะวรคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
70 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13