โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชลราษฏรอำรุง

จำนวน 228

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 10 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 21 30
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 19 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 15 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 8 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 9 14 23
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 47 112 159
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
8
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
9
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
5
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
4
9
0
0
6 ศิลปะ
5
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
13
4
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
64
39
56
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
2 นางชฎาวรรณ อุบลวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
4 นางพเยาว์ สายชล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
5 นางวสิชา พ้นภัยพาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
6 นายธัมมธาดา อู่วิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
34.00
7 นายวชิรา พาเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
66.00
8 นางสาวกัลยา อัมพุชินีวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
9 นายสนธยา ณ ปัตตานี  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสุรศักดิ์ ดิษฐปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
11 นางสาวนลินี รอดเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายพงศ์ศิริ ปิตะธารา  ครู ชำนาญการ
2
34.00
13 นางสาวปัทมาพร ณ น่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
14 นายศิวนาท เนตรพระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
15 ว่าที่ร.ต.หญิงกฤษณา งอกงาม  ครู ชำนาญการ
0
16 นายศุภโชค พรชัยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
21.00
17 นางจุไรรัตน์ สังข์ไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนภาลักษณ์ ตั้งอรุณศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายอุดม สิงห์โตทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
20 นางสาวชญานิศา แก้วคำเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวกมลกานต์ เอี่ยมแพร์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวชนม์นิภา สุขโข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายธนายุต จันทราเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายมณเฑียร ส่งเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายคณพศ อินทเคหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวณัฐธภา เหล่าตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
27 นายสารวิช สิงห์คราม  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวสมพิศ เผ่าจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางภาวฤณ พฤฑฒิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายอากร พุทธรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
31 นางสาวกนกวรรณ บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
32 นายสรรพวัต อู่ตะเภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางไพรัตน์ วงษ์บูรณาวาทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางมธุรดา ตันเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายชัยชิต บุญมีประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาววันดี แนบเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวนฤทธิ์ศรา บุญฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
38 นางจารุณี รัตนพาหิระ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวอุไรรัตน์ แนบเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสุประดิษฐ์ จักกะพาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวรวุฒิ วิจารณ์พล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
42 นางสาวอรัญญา เปล่งวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายวัฒนพงศ์ ล้วนเส้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางวัลภา เจียมจุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวพรพิชญ์ ประภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
46 นางสาวลักษณา วัฒนะ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
47 นางสาวสุชารี พูนปาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
70.00
48 นายสกลธ์ ดอกลัดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวบุษบง วรบุตร  ครู ชำนาญการ
0
50 นางจิตเกษม ชื่นชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
51 นางสาววรนุช แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
64.00
52 นายวิษณุ พรจริยธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวศุภมาส เข็มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางปารมี พลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวหทัยรัตน์ บัวภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
56 นางสาวสมอาภรณ์ บุตรศาสตร์  ครู ชำนาญการ
2
20.00
57 นางสาวเกวลิน พวงพลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
58 นางดวงพร บูรณะพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
60.00
59 นางสาวทรรศนาภรณ์ วงค์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางวีณา อรรถสิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
62 นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายคณิศร แจ่มรัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางรักชนก กิตติกานดาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวศรัณญ์พร ปรีดากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวสุวะนิต สุระสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวร  ครู ชำนาญการ
5
40.00
68 นายประทีป ไป๋สกุล  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวชลกานต์ ชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายธนภัทร ชูประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
50.00
72 นายอภิสิทธิ์ พาไหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาววรวลัญช์ ฤกษ์ประสาทพร  ครู ชำนาญการ
1
72.00
74 นายกีรติ ต้นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวคัทลียา อนุมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
76 นางสาวฉันทนา มนต์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
78 นางสาวปูน บุตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
79 นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางอุบล รัตนศรีสอางค์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวศุภิสรา รองาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายเขตรัตน์ จันทะศรี  ครู ชำนาญการ
0
83 นายกุลชลิต สวัสดิกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางจันทิมา บุญเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
85 นางสาลินี พานจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
87 นางอัญชนา กิจสมัคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
88 นางสาวปาหนัน พรมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวิทยานันท์ บุญกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
90 นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายเอกราช นวศรีพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาววารุณี สุรังสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
0.00
93 นายวัชรสินธุ์ เพ็งบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
106.00
94 นายบุญสม จันเจ๊ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายนวพล กิตติวงศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
96 นางเสาวรัตน์ สายถิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางกมลวรรณ ประการะสังข์  ครู ชำนาญการ
0
98 นายพงศธร คำใสหลอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
99 นางสาวพัทธานันท์ แก้วโต  ครู ชำนาญการ
0
100 นางวัชรี ทองเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายสุมิตร เจียมจุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวเรวดี มีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
103 นางสาวณัฐวดี เอนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
51.00
104 นางสาวสรวี เทียนทอง  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสาวเมธินี เพชรคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายกรกิจ ไชยปัญหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
32.00
108 นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
109 นางบุปผา คงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสาวสุภาพร มาสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางกุหลาบ สำราญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
112 นางจินตนา ธรรมกันหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
113 นางเรวดี จันทร์รัศมีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางศิราพร อนันต์ทรัพย์ยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวสาธิลักษณ์ ศรีเผด็จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวรุ่งนภา มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
117 นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสุภักดิ์ พ่อค้าพานิช  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวกัญกนิษฐ์ สุริยาสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
120 นางสาวโศรยา พงษ์ธนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางวัลภา เกียรติบุญญาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายศานิต โหนแหย็ม  ครู ชำนาญการ
3
176.00
123 นางสาวประภา ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวภีมภา ลอยวิเวก  ครู ชำนาญการ
2
39.00
125 นางกรรณิการ์ หงษ์เจ็ด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
126 ว่าที่ ร.ท.นภดล จินตประสาท  ครู ชำนาญการ
2
43.00
127 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางสาวฐิตารีย์ ศิริธีรศาสนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
129 นายพิพัฒน์ แตงจวง  ครู ชำนาญการ
0
130 นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
8
56.00
131 นางกัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางนวลรัตน์ นูแป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางสาววิมพ์วิภา ศรีวิชชุทัศนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวภทรษร พลอยงาม  ครู ชำนาญการ
1
0.00
135 นางสาวธณัทอร จูงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
136 นางพรพิมล เทศสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
137 นางอัจฉรา สร้อยตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นายอธิปัตย์ ธารประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
80.00
139 นายสาทิพย์ สีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นางนงลักษณ์ กังสดาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางสาวครองขวัญ นันต๊ะแขม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางศรีประไพ เลิศฤทธิ์มหาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางสาวกุลธิดา กู้เกียรติกาญจน์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
144 นายวีรพงศ์ ปัญญวัฒนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
145 นางสาวปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
147 นางสาวภณิชชา อุดมเลิศปรีชา  ครู ชำนาญการ
0
148 นายรณชัย พลอยเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นายชาตรี ดีมีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
68.00
150 นางสาวนันทา ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
151 นางสาวจินตนา อินทนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นายนพดล ปู่ชูประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
153 นางสาวพนารัตน์ พันธ์สมพงษ์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
154 นางสาวสิริรัญญา ใจปิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
155 นางสาววนิสา บุรีเทศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางเยาวลักษณ์ บัวศรีใส  ครู ชำนาญการ
0
157 นางวราภรณ์ จิรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
158 นางสาวสุชญา พระปรง  ครู ชำนาญการ
0
159 นางอารีวรรณ์ โหระโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
11
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
52