โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 57 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 54 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 3 0 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
2
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาววาลี สุริมานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวขวัญเรือน จิตต์จักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายพีรเดช พัชรปัญญาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวนุชนาถ มุ่งหาผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางศศิธร จันทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจุรีย์ ชัยเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมงคล แสนประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสิริกาญจน์ กุลประยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวกัลยา โอสถผสม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสมทรง เคลือบสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวชุลีพร มาศจด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนพดารา ใบเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวบุษยา หวังกุนกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางอรุณี ตั๊นงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอาภรณ์ ดวงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายชยพล ฉายวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวพรพิมล โกศัลวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางพรพนา ช้างสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกุหลาบทิพย์ เพ็งอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอำไพ พ้นภัยพาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสมฤดี แซ่เฮ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายคมสันต์ วงษ์ชาลี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวาสนา วรรณรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวกนกวรรณ อุทาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวรัชชาภรณ์ มีสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางกัลยรัตน์ อัญชลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุภิญญา พ้นภัยพาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอวะสัน บรรจงปรุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวณัฐฏนิชา สาธุการันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางศันสนีย์ บังเกิดสุข  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวศศิวิมล ขอนดอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางอภิญญา ทับทอง  ครู ชำนาญการ
0
43 ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซี่ยสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 ดร.ศิริพร ชอบสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางวาสนา วิสาโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
0
47 นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางทวีรัชต์ ถนอมรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางศศิธร อัจจิมาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายปวีณวัชร ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา  ครู ชำนาญการ
0
52 นางวราภรณ์ กุศลมโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายเทพมงคล มังกร  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวนิติพร เจริญแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางกิตติยา ศรีวิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายโซริคโต กอมบอฟ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
16