โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 15 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 1 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 10 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
1
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
2 นางสาวเนาวเรศร์ อยู่พุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายชัยพร ขุนนาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกฤษณา สุวรรณชัยรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวณัฐฐิรา มีมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางศิวพร แย้มแตงอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวณัฐธิดา เกตุพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจุฑารัตน์ มุ่งพากเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายชัชวาล ค่ายไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรุ่งนภา แดงเดช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพรทิภา อินศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวปัณณธร แก่นนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7