โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 131 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 132 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

จำนวน 193

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 12 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 16 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 19 29
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 10 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 16 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 5 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 45 87 132
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
2
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
12
7
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
14
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
12
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
6
4
0
0
6 ศิลปะ
6
4
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
66
39
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุชญา สุภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปัทมา วรรณวิสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวบุษราคัม ชูศรีโสม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวนงนุช สุขทนารักษ์  ครู ชำนาญการ
3
42.00
6 นางสุวรรณา อักษรศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
8.00
7 นายสุพจน์ วรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
8 นางธวัลรัตน์ ประจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวิชา จำนงค์ผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวผกามาศ สันโดด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
80.00
11 นางสาวอนุธิดา ไชยเม็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
12 นายณรงค์ศักดิ์ ปิยะประภากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
13 นางดารัตน์ เกตุดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวศิรินทรา อิธิยาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอนุสรณ์ กองอรรถ  ครู ชำนาญการ
3
28.00
16 นางสาวภัสราภรณ์ อุทธิยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
105.99
17 นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
18 นางสาวนุชนาถ แผ้วไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
19 นางสาวกรองกาญจน์ ศรีศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
20 นางภัทราพร เวชประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
21 นางสาวจันทิมา แพนไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางอุษณี รุ่งมโน  ครู ชำนาญการ
1
40.00
23 นายอนิรุทธ์ ภู่ทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
24 นางสาวสุนีย์ รัตนสกุลชล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
25 นายประดิษฐ์ หอมหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวปาริฉัตร นารถเสวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางวาสนา สนองผล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
28 นางสาวเยาวมาลย์ ภัทรเมธินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายคำผล สุพร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางญาณกร คชินทรโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
12.00
31 นางลัดดา สงวนทรัพย์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
32 นางจิระนันท์ ทองขาว  ครู ชำนาญการ
0
33 นางนวนศรี ทองบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
42.00
34 นายสุจินดา รัตนไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
35 นายวัฒนา คชพญาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายจรัส จึงจรัสทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
37 นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางบัวทอง นันทะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
92.00
39 นางบุษบา มานิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายชนัต เวสารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
41 นางสาวชุติมา จันทร์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
42 นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
43 นางสาวอรนุช ทองเปลว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
154.00
44 นายณัฐพงค์ สุยะสัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวชัญญลัคน์ วงษ์เจริญเงินขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
61.00
46 นางสาวจินตนา วาพัดไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
48 นางสาวจันทนา อ่ำอ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
49 นางสาวสิรีรัศมิ์ ศรีสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสุวิทย์ รุ่งมโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวเสาวนีย์ สุขทนารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
52 นายวิชัย ทองบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
53 นายเอกชัย นาสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
54 นางสาวจุฑารัตน์ พรมปัญโญ  ครู ชำนาญการ
3
46.00
55 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนาภรณ์ เชยสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
56 นางสาวดวงหทัย อุทัยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวธันตกร ไชยมงคล  ครู ชำนาญการ
1
24.00
58 นางสาวสมนึก โรจนจิรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางดาราวรรณ บุญจันทร์ดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายธนากร ชัยนุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
61 นางรุศดา บุญกระพือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวศิริวรรณ ตันหยง  ครู ชำนาญการ
3
36.00
63 นางสาวธนิดา ดอนไพรนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวรติ ตันติราพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
65 นางสาวธิดารัตน์ กรรณิการ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายทรงพล ศรีคุ้ม  ครู ชำนาญการ
1
24.00
67 นางสาวภาวิดา นาคสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
68 นายพรเกียรติ ล้วนธรรมคุณ  ครู ชำนาญการ
1
90.00
69 นางคนึงนิจ ศฤงคารินทร์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
70 นางสาวเกศินี ถินถาวร  ครู ชำนาญการ
1
0.00
71 นางอุมาพร ภิรมย์ภักดิ์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
72 นายณัฐชนน ขาวสอาด  ครู ชำนาญการ
5
88.00
73 นางสาวพิณทิพย์ มหาสันติปิยะ  ครู ชำนาญการ
2
96.00
74 นางสาวภาพิสุทธิ์ ทิพยสูตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
75 นางสาวธิดารัตน์ สระเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายสราวุธ จุมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
77 นางสาวจุฑาลักษณ์ สังข์เกษม  ครู ชำนาญการ
2
16.00
78 นายวรวุฒิ ตู้พิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววีรวรรณ เชื้ออิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
80 นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์  ครู ชำนาญการ
2
16.00
81 นางสาวอัจฉรา ทับกลัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
171.99
82 นางประคอง โสภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวเจริญพร พันธุ์แพง  ครู ชำนาญการ
3
28.00
84 นางสาวประทุม ชลวานิช  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวกนกวรรณ สุขพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
86 นายชัยณรงค์ เงินมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
44.00
87 นางสาวรัตนาภรณ์ ขันทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
87.00
88 นายสุทธิรัตน์ ประชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายศุภสัณห์ ศรีวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
90 นางพรทิพย์ บุญลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
91 นางสาวอัญชัน แซ่เตียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
92 นางสุพรรณี อุ่นวงษ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
93 นายทศพล ลาภจรัสแสงโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
94 นางสาวณัชธ์พรรุ้ง ศิริทองมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวกวินทรา สุภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
33.00
96 นายคณิต สัมพันธนาการ  ครู ชำนาญการ
2
157.00
97 นายอนุวัฒน์ รัตนทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
98 นางสุวพร วรรณบุบผา  ครู ชำนาญการ
2
28.00
99 นายวัชระ เลิศธุวานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางกุลวดี หรือเมืองเดิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
101 นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลสิริรัตน์  ครู ชำนาญการ
2
38.00
102 นายสิทธิศักดิ์ ขุนนาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางอังคณา พลเมืองศรี  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรม  ครู ชำนาญการ
2
36.00
105 นายธวัชชัย ขวัญเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
106 นายศิริชัย ละดาดาษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระ  ครู ชำนาญการ
0
108 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
109 ว่าที่ร้อยโทมณเฑียร คำบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวอังคณา สุขทนารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
111 นางนงเยาว์ ประชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
112 นางกรองทอง บุญพร้อม  ครู ชำนาญการ
3
56.00
113 นางสาววนัสนันท์ จันทร์เนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นายวรวุธ ภิรมย์ภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นางอติพร คงใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวกนกพรรณ โล่ห์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายสกนธ์ รอดใส  ครู ชำนาญการ
2
18.00
119 นางสาวภัสรารัตน์ จอมโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
120 นางสาวอภิสา ชูตรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
121 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ คูหะมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวมยุรี วิบูลย์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายอัครนันท์ หูไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายเชิงชาย วรรณบุบผา  ครู ชำนาญการ
0
125 นายอรุณศักดิ์ อาลิแอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางกาญจนา ชื่นชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายวรชัย ศิฏรสุทโธ  ครู ชำนาญการ
7
63.00
128 นางสาวจิรวรรธ นออ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวณฐิณี มณีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางอิงอร ศรีมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
31