โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านบึงมนูญวิทยาคาร

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 14 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
8
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววัชราภรณ์ สิงห์ทุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายชยานนท์ ไชยรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวกนกวรรณ ค้ำชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสุทธิชัย ชะบากาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางรุ่งรัตน์ ไตรวาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธรรมนูญ แสงน้อย  ครู ชำนาญการ
0
7 นายปณชัย วัฒนะแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวกชพร สมวาทสรรค์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสายใจ ยะหัตตะ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนลินี ทับวิเชียร  ครู ชำนาญการ
4
48.00
12 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวฉวีวรรณ ธนเจริญวัชร  ครู ชำนาญการ
1
90.00
14 นายเอกราช บุญหว่าน  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสุมลรัตน์ ทองเจือ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวดลฤทัย สายาพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวฐิติพร แก้วกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
95.00
18 นายธาดา ล้อสุนิรันดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
50.00
19 นายธีรศักดิ์ จันทร์คณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
128.00
20 นางศศิพร บุรีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายเมธัส เกษารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 ส.อ.วุฒิิพรชัย มะโนมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาววราภรณ์ ขันเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวช่อเอื้อง โสหนองบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5