โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 11 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชนกนารถ บุญศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปราณี โกวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางจิราพร สมประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกฤษณะ งาสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวกมลพร สีมาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวพุทธวรรณ ความดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายจิรวัฒน์ ทุ่งไทสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววิภาวี กะทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวทัศนาวลัย อินทร์ยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายเอกรินทร์ ปิงยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายศราวุธ เผ่าพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวสุภัค ชั้นสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายชุมพล อรพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
17 นายพิทนคร หวานหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกฤษณะ หินมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายนพรัตน์ ผูกมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3