โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พานทองสภาชนูปถัมภ์

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 42 55
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
1
0
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
5
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
38
5
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิชิต อุ่นทะเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายมนัส องอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวพิชญา กัณทวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุกัญญา เจนสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสุกฤตยา แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายอัศวิน โสปันหริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวอมรรัตน์ จันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 ส.อ.หญิงวรารัตน์ ด้วงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววาสนา เชิดหนองผือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวบุณญนุช พรมานุสรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายจตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนันทิกร โพธิภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวศรัญญา กัณโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายเอกรักษ์ อัตจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวเบญจมาศ หาญเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวพรกมล ฉัตรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวชมพูนุช เพ็ชร์อินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวนุชจรี สารศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวศิโรธร สิมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวจินดาหรา นาวีรัตนวิทยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวสุนิษา เกตุมาโร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวประภาพร โยธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายธนวัฒน์ เสรีเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวภัศรา บุญเจือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายวิศวชัย คงศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาววราภรณ์ อำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางกัญญาณี วงศ์เสถียร  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวกชกร อินทสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวสมถวิลรัตน์ อาษาดี  ครู ชำนาญการ
0
36 นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางพนอ อุฐบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางวิไล เหลืองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวฉัตรแก้ว ชื่นกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนิรมล อดทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายสิน คงโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางอาภรณ์ ศรีศาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวศิริพรรณ เรืองนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววันนิภา ทองเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางกัญญา นวลตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวคัทริน สอนแสนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางอลิสา ราชวัตร  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางเอมอร ทองอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวกชพร ใจกระเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายไพโรจน์ แก้วมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
15