โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 117 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 122 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนัสพิทยาคาร

จำนวน 144

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 13 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 15 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 20 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 10 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 20 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 2 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 31 91 122
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
5
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
4
9
1
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
8
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
7
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
7
9
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
4
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
34
47
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอรทัย เพียรชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเบญญาภา จึงนิพันธ์พงศ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวิลาวรรณ เนื่องจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวปวีณา ชมสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางประไพพร ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเจษฎา อินทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอรพินทร์ เงาะจันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววราทิพย์ ติรธรรมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสุวรรณี สมที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมยุรี ตรีวุฒิกชกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกัณฑ์ธิมา บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายนพพร ไกรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางพรพรรณ ตอรบรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสมพงษ์ มั่งคั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางวิภารัตน์ พุกอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอัจฉรา มงคลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสายัณห์ พุกอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางคำนึง ผุดผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศุทธภา อัครเจษฎากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวอรชร พืชพันธ์ไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางธัญพร วิสมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสมชาย ทัพเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางอมรรัตน์ อัศวจารุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายกฤษฎา บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสราวุธ หลอดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางการัณย์ภัทร กังวานพณิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางไข่ขวัญ เตชะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวภัทรวดี ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวดารณี สนิทใจรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวจรินทร์ สุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวอุษา ปฐมพรสุริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาววรารัตน์ กิติธรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาววรรณวิภา เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจุรีพร แน่นนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางณัฐวรา ทุมมาไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายพนม จันทร์เผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางวันทนา ผสมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสนธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวโรจน์สิมา ไทยธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายสิริพงษ์ บุญกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางรัตติกาล บุญพูนลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางจันทร์จิรา คงพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสุขุมา รัชนีศิริภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายชลธาร ผ่องแผ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวอัจฉรา นพสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นายฉัตรชัย หัสดร  ครู ชำนาญการ
0
53 นางจริยา ภัทรปิยวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางเรณู เงาะจันทรา  ครู ชำนาญการ
0
55 นางอัมภา วัฒนโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางชวนพิศ สนเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวพัชฎา วะไลใจ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสิริภัทร เถลิงพษ์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายสุธน สถิตวุฒิคุณ  ครู ชำนาญการ
0
60 นายชาติชาย สุโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางอัมพร บุบผา  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวนภาพร วงค์เนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนารี ถึกสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางปรารถนา ศุภกังวาน  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวลลิตสินี วิศรียาธร  ครู ชำนาญการ
0
67 นางรัตนา ใจกว้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางนิภาพร ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางดวงพร วัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
71 นางจินดาพร เทียมภักดี  ครู ชำนาญการ
0
72 นางอนุช แสงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวสาวิตรี ศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางวนิภา บุญที่สุด  ครู ชำนาญการ
0
75 นางอัญชลี อุดมสุขถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางอมรรัตน์ เบญจพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวน้ำค้าง สมบรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีขจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายผดุงชาติ เจริญวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสุดารัตน์ ไตรรัตนพิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางเสาวภา ศาสน์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางเพชรรัตน์ สาพิมาน  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวเสาวลักษณ์ สนธิวงศ์เวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางอัญชนา พงษ์จันโอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางณัชชา จิตต์อารีย์  ครู ชำนาญการ
0
86 นายสุรยุทธ ขุนเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวอภิสรา เจียมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายวิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญู  ครู เชี่ยวชาญ
0
89 นายนฤเบศร์ วงษ์เกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายภาคภูมิ เพชรภัทรางกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสุมณฑิรา เกิดสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายสุรชิต สมหวัง  ครู ชำนาญการ
0
93 นายทรงเกียรติ เกตสมิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางวัชรี ดวงมณี  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวลัคณา โกศล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวพฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายธนงค์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวอนุกูล นนช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางจุรี ลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายอำพล หิรัญลักษณ์สุต  ครู ชำนาญการ
0
101 นางจุฑารัตน์ เนาว์อุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางดารารัตน์ สายดาราสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางยุคลธร รัตนะ  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวเพ็ญนภา แป้นสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายประจวบ วิสมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวสุภัสสรา อิศรนาเวศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวพัชรี ปิโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวยดา ลีตะกานนท์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวผุสดี บุดดาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางนวลจันทร์ ตุลารักษ์  ครู เชี่ยวชาญ
0
111 ว่าที่พันตรีบุญฤทธิ์ รุจิวงษ์สิริกุล  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวอำพร พลเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายวิสิทธิ์ เทียนเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
114 นายเอนก สุวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นายชินวุฒิ เถลิงพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นายชำนาญ ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
47