โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งเหียงพิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 17 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
6
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพิชญุตม์ มาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวรัชนีกร มณีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปริยากร เป้ากลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางพรใจ โพธิ์เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางธนพร ขุนเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายศิริวัฒน์ ยุบลพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายวีระชัย อินธิบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวธัญญลักษณ์ สุวีระพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวนิศาชล ไชยณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวิสิทธิ์ โสภาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางอนุษรา เสวะนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสิริมา บุญชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววริมน ปัญญาวัชรคุณ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายกิตติชัย ไพรจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวีรยุทธ วีระคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวปุณยปราน ใจคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกนกวรรณ อรชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเกื้อเกียรติ สาระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางประภา อุดมผล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวเพ็ญศิริ โรจน์รุ่งศศิธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายมานพ อุดมผล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจริญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นางอัจฉรา จักรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวรัตนาภรณ์ โปปัญจมะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวิทยา เกาะสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8