โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 169 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 172 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ระยองวิทยาคม

จำนวน 280

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 12 17
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 22 26
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 24 38
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 21 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 6 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 5 15
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 12 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 5 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 3 5 8
0
0
0
0
  รวม 48 124 172
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
5
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
8
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
14
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
5
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
5
7
0
0
6 ศิลปะ
7
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
8
4
3
0
0
8 การงานอาชีพ
10
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
3
0
0
11 อื่นๆ
3
3
2
0
0
  รวม
76
50
46
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
35.00
2 นางวิชุดา จันทร์พราหมณ์   ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวสุปราณี ศรีวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
120.00
4 นางเมลดา ท่าหลวง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางทรรศมน อาจคงหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายวรเทพ มัธยมนันทน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวอัญรินทร์ สิริพิชญาศานต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวรุ่งนภา พ่วงพี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางมณีรัตน์ จิรปฐมกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวยุพิน แบนไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวฬสพ์พร วิชาถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายชูชัย นาคปั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวิทวัส วังเป็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางฤทัย ชูประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวณัฐจรี วังสิริสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายไพฑูรย์ สิงห์ตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางพีรญา กิ๊บสัน  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวกนกวรรณ สุดเหลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวปติญา ศิลาแลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายกัมพล เกื้อนพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวพินิจ ลีอุดม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางนุชากร คำประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุรธัส เทียบเทียม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเสาวลักษณ์ โรมา  ครู ชำนาญการ
0
30 นายชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางศุภพิชญ์ พิทยธีราพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวอมรรัตน์ โคมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางรัตนาภรณ์ เปยะกัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
34 นายรณชัย ศรีสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายประทุม คงเมือง  ครู ชำนาญการ
0
36 นายชาญธวัช ศรัทธาผล  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสุชาดา สวัสดี  ครู ชำนาญการ
0
38 นางขวัญใจ สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณโมก  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวมลิสา ชูยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางวนิดา เนื่องจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวจันทร์จิรา พรมมา  ครู ชำนาญการ
0
47 นายอดิศร์ เกิดมณี  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวแสงเดือน โอทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางดารณี แสงอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
52 นายบรรดาศักดิ์ กำประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
54 นายสุรพงษ์ คชรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางรัศมี สมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายศรายุทธ สงมูลนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางธนาภรณ์ โคตรนารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวมณีวรรณ ล้นล้ำ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวนิศาลัย สงวนจิต  ครู ชำนาญการ
0
61 นางอาทยา ธนชัยศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวศิริพร ฉัตรอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวชฎานิศ ช่วยบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ  ครู ชำนาญการ
0
65 นายศรายุทธ ทะชัยวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวมลฤดี ประภาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพนิดา สาครเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางนัฏฐภรณ์ แก่นสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวพรประภา อัศวเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวศิวพร ชาลีชาญ  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวสมนาถ ยอดมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายอภิสิทธิ์ อภิญ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางอรอนงค์ สกุลกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวจารุภา อุทัยธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางมยุรี อาจทวีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางทองบิน จรุงวงศ์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวจันทา จำปีกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางชลาลัย แก้วศรีไตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริ  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวนุชสรา พิณพาทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวาทิต วรวิบูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวกัลยวรรธน์ สัตย์อุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาววิมล สาดี  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาววรางคณา คำภิรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายนเรศ ถาวรกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวอลิษา งดงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายชูชาติ ปัญจเวทีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาววิลาพร ชุมภูกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวณฐพร มั่นคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางจุไรรัตน์ ศิริภูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวนภสร รักษาสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายเทวา ชื่นชู  ครู ชำนาญการ
0
101 นายเอกวิน ดินโคกสูง  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวสุนิษา บุดดีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวตรี ปรีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางจินพร เชื้อบุปผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายชาตรี เฮงสกุลวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางจิราวรรณ ปัญจเวทีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายภูวนันท์ ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวพิชญาภา สมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวจุฑามาศ คชอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวจินตนา พ่วงมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางนิศา มีมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายเอกลักษณ์ นรินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
118 นายมงคลวัฒน์ ดีโนเบรกา  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวเนติมา เที่ยงตรง  ครู ชำนาญการ
0
120 นางสาวนิสา ยั่งยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายสราวุธ พรหมมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายเหมราช วงศ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายเสวตร โคตรนารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวดวงฤทัย ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายชัชพล แสงงามปลั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นายวรรธนะ คัทจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายสหัตพงศ์ พิทอนวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวพรรณทิพย์ ต้นเถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางรงค์วดี รัตนากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง  ครู ชำนาญการ
0
137 นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง  ครู ชำนาญการ
0
138 นายอาณัติ ชุมเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
139 นายวัชรินทร์ นระทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นายวรรณกรัยช์ ไกรวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
141 นายพนม ศิลาแลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นายรพีภพ ใบเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นายธีรเดช ประสิทธินาวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ  ครู ชำนาญการ
0
145 นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
148 นางสาวสถาพร บุตรใสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางสาววารุณี แสงดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
150 นางฉัตรอมร คงธนาคมธัญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
152 นายพิษณุ นพมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางฐิตาภา แดงน้อย  ครู ชำนาญการ
0
154 นางสาวรัตนาภรณ์ อุปสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางสาวณิชากร นพเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
157 นางสาวณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
158 นางสาวสวัจฉรัตน จันทร์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
161 นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
162 นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางโชติกา ครอสส์  ครู ชำนาญการ
0
164 นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางสาวชุติมา ยาวีระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
167 นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์  ครู ชำนาญการ
0
168 นายปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
169 นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
11
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
42