โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 95 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 86 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

จำนวน 102

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 12 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 8 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 15 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 14 72 86
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
1
2
0
0
6 ศิลปะ
3
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
55
15
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัตนวดี สารเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวภรดา ศิริวงค์มณี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวรรณา ยิ่งดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุภาภรณ์ จันทร์กลม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพิมพ์ใจ บรรจงพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเกษศิรินทร์ ตั่นเล่ง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวภานุมาศ ศรีสุวอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายเจษฎา มานะสกุลกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวปทุมวดี ขาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวบุษยา เหมือนทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางกุสุมา เพ็ชรพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
12 นางดวงใจ เสนพลกรัง  ครู ชำนาญการ
0
13 นายอลงกรณ์ อยู่เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวกุลญากร บุญยืน  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสุนิตา เมืองสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายธีรวัฒน์ พิรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาววารุณี ประสาโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวขวัญทรัพย์ ศรีวรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพนิดา เกตุชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายรัฐนุมินทร์ แก้วแสนสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจิราพร จันทิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวธนิกานต์ ตาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวบุษยา เหมือนทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางพะเยา บุญเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเกศริน ผลกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางนิตทิยา แสงเชื้อพ่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนพรัตน์ ครุฑเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวศิริพร ปาเชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวมณีวรรณ์ แสงลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวมุทิตา อดทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายคาวี สุนทรโอวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายณัฐพงษ์ สัจจารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวหฤทัย ไชยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางอรพรรณ สุขกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวศิริวรรณ ตาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอภิสิทธิ์ ตรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายอานนท์ กรุณานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุธิสา พิลาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวธารทิพย์ อุปะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายสมยศ เทียมเพื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวศิรินภา ขำนิคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายประจวบ แถลงศรี   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวคนึงนิจ พลเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายเธียรธิติ คำเนื้องาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายวีระพล วงศ์ประชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายอัครวุฒิ อมรวุฒิพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายวัฒนชัย ชำนาญชานันท์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวรัตติกาล จูมจันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกัณตพร งามน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายวันชนะ คงรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสุมารินทร์ ยามสุข  ครู ชำนาญการ
0
62 นายจักรี ถิ่นพุดซา  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวกัลยา ชัยปฏิวัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายรัตนชัย จันทร์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายคุณากร พงษ์ษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสุนันทา วิมลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางอัมพร สนองจิตเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายพีระ อานมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางอำพร โพธิ์ขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางศิรประภา เบ้าสองศรี  ครู ชำนาญการ
0
73 นายนที ทวีโรจน์สุพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวปวริศา ภวเจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
12.00
75 นายภูมินทร์ การุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นาสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายจิรายุส อรุณเดชาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวสุจินทรา ปุผมาศ  ครู ชำนาญการ
0
80 นางศิรพรรณ สระสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวประภาภรณ์ ตีบทะเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวรติรัตน์ หาญกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวกชมน รัตนวราหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวอาภากร เสือเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวมาลินี ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวภัทร์ธีนันท์ เก่งรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวสุภาวดี โนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาววัชรี คชแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวชัชรีย์ คชรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาววิไลวรรณ์ อนันต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวสุณิสา ไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายอิสระ ทุยเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14