โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ระยองวิทยาคมปากน้ำ

จำนวน 56

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 11 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 31 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
15
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรปภา สงวนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
2 นาง ภัทราวดี สนั่นเอื้อ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาว นิตยา ภูมี  ครู ชำนาญการ
0
4 นาง สายชล โตสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นาง อนุตรา บุญเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
6 นาง ณัฐพัชร์ พิพิธ  ครู ชำนาญการ
0
7 นาย ฉลอง โตสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นาง ปุณยนุช ศรีโสภา  ครู ชำนาญการ
0
9 นาย ชำนาญ คงมั่น  ครู ชำนาญการ
0
10 นาง นงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นาง สุนิสา นิลฉวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาว ณัฏฐณิชา สายป่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นาง นีรนุช นิลพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นาย ภัควัฒน์ บุญจริง  ครู ชำนาญการ
0
15 นาง นิธินาถ ล้อสินคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นาย ฐิติพงษ์ หงษ์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวณัฐวดี หุมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลริศา วงษ์ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาว สุปราณี กิตติวรเชษฏฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นาง พวงผกา กงมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นาย สันติ เกตุผาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นาง จารุวรรณ ผิวคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นาง มนัสนันท์ มงคลสุข  ครู ชำนาญการ
0
24 นาย ธนงศักดิ์ มะลิลา  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาว ศศิวิมล ศศิวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาว สริยา กาญจนคลอด  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาว วันเพ็ญ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นาง สุนี คำหลอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นาง ณิชาพร เมืองศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นาง วิไลภรณ์ อาจพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นาง ปารณีย์ บุญจริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นาย นพดล กิมกัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นาย สมชาย หาญเศรษฐสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นาง นิรมล วารีรัตนโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวณัฐวดี หุมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7