โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 13 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 5 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 34 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
12
15
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพันษพัฒน์ ปาละสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายบวรนันท์ รัตโน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวพิชญา พลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุภาวดี แก้วปทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายบุริศ เลี่ยมเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพรชัย สมเสาร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมศักดิ์ ทองปาน  ครู เชี่ยวชาญ
0
10 นางสาวอารยา คณารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางอรุณศรี โจทา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวกิรณา บุญรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางยุบล เจิมจรุง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางปริภัทร บำรุงรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวิเชียร กุมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายกวี รอนกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวศุภารัตน์ นิลพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางนิทิตยาภรณ์ ศรัทธาผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวณัชชวกร หงษ์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายปณวัตร หาญณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
28 นายบุรินทร์ บำรุงรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอำนวยพร สืบเสนาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายกุลธวัช ทิพสอน  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวสุภาพร ภูล้นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางอรทัย ทองปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวณัฏฐกันย์ อยู่ประพัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวเอื้องฟ้า ผมงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายศุภกิจ บรรจงจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางณิศชญามณฑ์ ศรีถนอมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 จ.ส.ต.ภูมิวรัชญ์ เตกฉัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวเรวดี วิจารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายศุภฤกษ์ วัฒนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวอภิญญา งามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวสุมัทนา อ่องจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8