โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 82 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 87 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านค่าย

จำนวน 133

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 7 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 14 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 8 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 28 59 87
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
7
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
13
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
4
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
47
24
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวชนาพร แซ่ปัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวกอปรทิพย์ พร้อมเพรียง  ครู ชำนาญการ
0
4 นายประดิษฐ ยอดโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางเยาวนารถ สิงห์โต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจริยา ศรีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายฉัตรมงคล เลิศลำหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายอภิพลตรี บุตตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางจำเรียง สดใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุพจน์ นนทศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางนิตยา ไกลกล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสุดารัตน์ ชวนปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายจักรพันธ์ แสนปราบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอดุล บุญเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุชาติ อัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวนวลนภา ศรีพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์  ครู ชำนาญการ
1
32.00
18 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางศศินุช พุ่มสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชลธิชา สำเร็จผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางเสาวรส ภาระกิจ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายภานุวัฒน์ คำมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางภาวิณี นิ่มนนท์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอาศิระ วรวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววนิตา แก้วพิภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวปวริศา เรืองภักดี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางภัสพร วรรณพฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางจีรนันท์ มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
30 นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
31 นาง ดาวรรณ์ เอมนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
32 นาย วัชระพงษ์ นาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาว สิริรัตน์ สุริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาว สุธิตา ธุระกิจ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาว บุญญานี อยู่เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาว ทวิชา สังข์บริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายวุฒิชัย จารุภัทรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกชพร คำภีร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวณรงค์ จันทรมหา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางอุทัยวรรณ อินศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางมลทิพย์ ทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสุนิสา นิลฉวี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาววนาลี วรรณสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวนิภาพรรณ ยังดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวกาญจนา พิจารย์  ครู ชำนาญการ
0
51 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทำบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายณัฐกร สุนนท์นาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายยุทธนา หีบแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายทีปกร แสงอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวฐานิตาพัชร์ อภิวงค์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายพรทวี มีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสุดาดวง เกตุวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายนววิช ตองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายเอกสิทธิ์ ภูหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอวัสดา กิจสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายทนงศักดิ์ กันใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวดรุณี เรืองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางชนกนาถ ลาดจำปา  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายชัยธนภัทร์ เสงี่ยมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสุดาดวง เกตุวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาว ธัญลักษณ์ เพชรสะแก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางวรางคณา ชุมเสน  ครู ชำนาญการ
0
76 นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษ  ครู ชำนาญการ
0
78 นายนพดล อริตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางนฤมล ฉันทมิตร  ครู ชำนาญการ
0
80 นางณัฐปภัสร์ วงษ์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาว วรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวสุนันทา สุขเกษม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15