โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปลวกแดงพิทยาคม

จำนวน 106

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 6 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 10 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 54 80
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
12
0
2
0
0
6 ศิลปะ
5
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
5
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
58
11
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดาลัด ด่านแพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวซูไกย๊ะ ละโสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอริศรา วรรณราศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวรรณภานันท์ วิสิฐธนาเดชน์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวพิมศิริ ยอดยิ่งยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางขวัญชนก บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุวิชา กุฎีศรี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวแอนนา สุภาพญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายสุวรรณพร ปินะถา  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอภิวรรธน์ จันทร์ที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวพรทิพย์ อ้วนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวเนาวรัตน์ เข้มคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวปิยะนาฏ พึ่งพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายเอกราช โฮเม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวรารัตน์ ชาติศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวรนันท์ วรรณราศรี  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทิหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวิศิษฐ ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายสมหมาย พันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางปูริดา พันหนองแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายเศกศักดิ์ ขำอิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวอังคณา โสสุ่ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางศรีวิไล เพียรพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวศิริพร แก้วกันหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุดารัตน์ อุนาพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวพิมพ์รัฐพร ภู่ระหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายสมภพ เพ็งส้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวอเนชา พิลาวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายนฤทธิ์ แก้วของแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวกิตติมา คำสามาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวณัฐวดี ดุสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวยลดา คำโพนทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวเกศกนก โตเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายวรุตม์ ฮุ้งสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายเดชา ล้อมวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางณัฏฐา เมียงมาก  ครู ชำนาญการ
0
40 นายเจตน์จรัส ประสพทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนาวรรณ ชะเนติยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายเกษมพงษ์ ยอดรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวดรุณี พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายนภัส บุญเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายสุวสันต์ มนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวฐานวีร์ จีระออน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาววราภรณ์ ห้ากลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางกมลพร สอนภักดี  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวจุฬารัตน์ โคตรนรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวเบญจมาศ มณีโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางจันทรประภา สิงห์ดอนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายบุญเชิด เกตุพุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายสุเทพ โชติธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวพัชราภรณ์ หาญชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางรุ่งนภา ศรีวสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายจิรายุทธ เมียงมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวพิชญ์สินี ทาเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาววิไลวรรณ โพธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนันทพัชร์ สกุณีชวัลกิตติ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวชฎาพร จิตมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวอำพร ศรีบุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายดนฤทธิ์ ชำนาญชล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวชนันท์ภัทร์ พบจันอัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายวีระยุทธ ภูทองเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวธัญสิริน อินทรขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวนฤมล ในทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายวรพล ไทยประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวจันทรัสม์ กวัติภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางนาตยา ล้อมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวแจ่มสิริ ร้อยพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวณัฏฐนิช เทพสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายประทวน บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางรุ่งนภา บุญสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาววันเพ็ญ โพธิ์มูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายธนกร อังคประสาทชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายวรุต แปงคำใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวอาภาพรรณ เครือลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4