โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 92 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 99 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แกลง(วิทยสถาวร)

จำนวน 164

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 7 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 13 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 10 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 11 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 9 4 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 37 62 99
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
6
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
8
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
7
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
8
3
0
0
6 ศิลปะ
2
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
2
1
0
8 การงานอาชีพ
3
6
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
43
25
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
88.00
2 นางสร้อยแก้ว บุญปก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
3 นางดวงนภา ศรีพารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์  ครู ชำนาญการ
5
92.00
5 นางสาวไอลดา มงคลสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
6 นางจิตตราพร แพสา  ครู ชำนาญการ
5
94.00
7 นายกิตติ วิริยะกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
44.00
8 นางสาวอารี บัวคุ้มภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
9 นางญาดรินทร์ พุ่มบาน  ครู ชำนาญการ
4
122.00
10 นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี  ครู ชำนาญการ
8
66.00
11 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
12 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
13 นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
90.00
15 นางปนัศญา เจริญมาก  ครู ชำนาญการ
1
8.00
16 นางภัชน์กมลพร บุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
17 นางวิไลภรณ์ อินป้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
19 นางสาวสุกัญญา พลาหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
20 นายทศพร พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอุษา มะลิคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
92.00
22 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
23 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสุปาณี อินองการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
25 นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางเตือนใจ สมคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
30 นายณภัทร เหลืองเจริญ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
31 นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์  ครู ชำนาญการ
4
40.00
32 นายยิ่งยศ เริ่มศรี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
33 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา  ครู ชำนาญการ
4
36.00
34 นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
36 นายพิทักษ์ จันทิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
37 นายพีระ วงศ์คงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางรัชตา เกาะเสม็ด  ครู ชำนาญการ
3
48.00
39 นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี  ครู ชำนาญการ
1
8.00
40 นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ  ครู ชำนาญการ
3
48.00
43 นางอิศรา สัมมานิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
76.00
44 นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม  ครู ชำนาญการ
9
112.00
45 นางสาวกัลยาณี หนูพัด  ครู ชำนาญการ
0
46 นายสาธิต สกุลวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวอังคณา กรีณะรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
48 นางสาววันดี อรัญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
154.00
49 นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางพิมพ์พจี พัชรปัญญาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอิศรา อิศรานุวัตร  ครู ชำนาญการ
4
36.00
52 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายบุญส่ง พุ่มบาน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
54 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางศันสนีย์ มุกดาหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
56 นายทรงชัย เย็นสนาน  ครู ชำนาญการ
1
99.99
57 นางสาวศรีสุดา ฉลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
100.00
58 นางสาวนันทพร เตศิริ  ครู ชำนาญการ
2
16.00
59 นางสาวนพพร เสมอตน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
68.00
60 นายสายันต์ แพทย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
61 นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง  ครู ชำนาญการ
3
45.00
62 นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
86.00
63 นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
64 นางสาวชวนพิศ วงศ์คช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
65 นางวันเพ็ญ คฤคราช  ครู เชี่ยวชาญ
2
18.00
66 นายเอกรัฐ เอมเจริญ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
67 นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาววณิชชา ร่ำร้อง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
69 นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา  ครู ชำนาญการ
3
38.00
70 นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
71 นางยุพิน เอมเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
72 นายเฉลย บุญช่วยเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
73 นางอังคณา อินทรเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
74 นางรัตนา สาตรมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
78.00
75 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
76 นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
77 นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
62.00
78 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
79 นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
80 นางสาวทัศนีย์ อภิญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางรัชนี พรมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
82 นางสาวสมหญิง ศรีรื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
83 นายสุรพล บุญช่วยเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
84 นางสมพร ทาตะภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
85 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
86 นางสาววรางคณา ทางทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
50.00
87 นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
88 นายธวัชชัย พร้อมพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
89 นายกฤตพรต เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวนิชาภา เจริญรวย  ครู ชำนาญการ
0
91 นายศุภากร งามเสงี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
92 นางปราณีต นิสัยมั่น  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
26