โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 59 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังจันทร์วิทยา

จำนวน 78

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 14 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 44 61
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
0
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
35
7
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง  ครู ชำนาญการ
3
32.00
2 นายวิทยา รัตนอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
3 นางกนกวรรณ เสือศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศิริลักษ์ วังทอง  ครู ชำนาญการ
4
24.00
5 นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง  ครู ชำนาญการ
4
24.00
6 นายศตพล วรไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
7 นายอนุชา ฉันงูเหลือม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
9 นางวิจิตต์ สุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
10 นางสุวรรณา วงศ์นาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางสาวลัดดาวัลย์ บ่อคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววราลี สัตบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
72.00
13 นางอาภรณ์ โสมสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
96.00
15 นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
27.00
16 นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวมาณี คุสิตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววราพัณณ์ สัมมาพิสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพิมพ์ภาสิริ สายพนัส  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
21 นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
22 นางสาวศศิธร โมลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสุนารี ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
24 นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
25 นางสาวจรัสนภา นามโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
26 นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
27 นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวณัฐชนาภัทธ เจียมศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
30 นางรัชนี หนูน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
31 นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
20.00
32 นางสาวณัฐพร พุ่มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
102.00
33 นางสาวผุสดี ผาสุขยืด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
34 นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
35 นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวธีรณี ติยะศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
37 นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
30.00
38 นายญาณินทร์ พวานุวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
64.00
39 นางสมจิตต์ มาฆะสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวกรรณิการ์ ดาวธง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวหฤทัย ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
42 นางสาวปราณี ขันที  ครู ชำนาญการ
0
43 นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรินทร์ เชื้อเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายทรงฤทธิ์ อามาตย์มนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
46 นางสาวศิริกมล บุญสนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
47 นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายชัชนาถ ฉายาชวลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายกิจจา กสิกรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
50 นายวีรศักดิ์ ปกป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจิราวรรณ สิงหธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวภาวณี ชุติกาญจนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปภาภัทร อาจวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางเอกอนงค์ ลี้กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
55 นางสาวโกมลชนก สีชาวนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวันชาติ บูรณัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววาสินี คงนมนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายเอกพจน์ พึ่งโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายวีรศักดิ์ ปกป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13