โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 13 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมปอง เหมือนสมัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 นางสาวจินดา เกิดผลมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางควรพิจ คงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุพิณ ศิลารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
5 นางทิพย์รัตน์ จันทรศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวรรณภา ป้อมพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชุติมา แสงโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอุไรวรรณ วงศ์จำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรุจิรา โพธิพันธ์ุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายนฤเดช ทองขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรุจิเรข มีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวกชรัตน์ วิกล  ครู ชำนาญการ
0
14 นายโชคชัย ชุมสาชัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอรปรียา บัณฑิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางพัชราวลัย อัยรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10