โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 80 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 81 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

จำนวน 113

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 6 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 8 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 25 56 81
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
4
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
6
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
7
2
2
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
34
21
25
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมโภช โยธาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอมรา ขวดบา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายอธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์  ครู ชำนาญการ
1
14.00
4 นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจิตมณี อะเมกอง  ครู ชำนาญการ
2
38.00
6 นางธนัญญา ไวเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
42.00
7 นางสาวกาญจนา ชูชั่ง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางประไพ พิพัฒน์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
10 ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ พิสิษฐ์ศักดิ์  ครู เชี่ยวชาญ
1
8.00
11 นายสมเกียรติ เจริญเตีย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นางสาวผาสุก มนต์กระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางรัตนาภรณ์ สมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
126.00
14 นายธนภณ ธรรมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเสน่ห์ ศิริวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
16 นางนิภา แก้วประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางมณเฑียร นุ่มเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาววาสนา สังขวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสมพร ดิลกศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางยุพิน พรงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเปรมจิตต์ เหลืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวิลาวัลย์ แก้วแสนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพินิดา รุ่งเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางชวนพิศ ผดุงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวอานันทนะ ผดุงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายกฤษณชัย นัดพบสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางรุจิรา เพิ่มพิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางปราณี ยืนยั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายปัญญา ขำเหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนิภา บรอสแนน  ครู ชำนาญการ
1
0.00
31 นายวรวุฒิ สินบำรุง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางวิภารัตน์ สัตยากุล  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวมณฑกานต์ มาลา  ครู ชำนาญการ
3
40.00
34 นางสาวสุภัค ปุดามา  ครู ชำนาญการ
0
35 นางรภากัญ พะนิรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางวิลาศ สุขพงษ์ไทย  ครู ชำนาญการ
0
37 นางรุ่งรัตน์ โชคพานิชศิริ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางกันยา ทัศนา  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวดลพร พุยศิริ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
40 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุวรรลี บินสเล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวจริยา ด่านสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสมศักดิ์ อินทรจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาววณัสนัญ จิรวัฒนวงศ์สิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางปัทมา สาธุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายพิษณุ ศรีกระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวสุขทวี เยอะประโคน  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวเสาวลักษณ์ ปลีกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายเสกสรร โยธานันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายเจษฎา นิ่มเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวศิปานาฎ วิเชนสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางเบญจมาศ เทียนทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
54 นายรติ พิพัฒน์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางกิ่งกมล ลำพูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางเสาวนีย์ ม่วงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายณรงค์ชัย วรรณศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวทิพยสุดา บุญโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวเชาวนี ก้อนขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
60 นายพรเทพ พรมตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายพลร่ม กันทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
62 นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวกานต์ เจียมวงศากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางนิตยะ วัฒนดิลกวิชช์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวนภาพร หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
66 นายธนพัฒน์ คำมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพรพรหม ธรรมธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
68 นางเบญชญา กังหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายภักดี อมรรัตนเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวศุภมาส ดีชัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายณรงค์ศักดิ์ สวนช่วย  ครู ชำนาญการ
2
38.00
72 นางสาวจีรนุช ม่วงขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
76.00
73 นางอุ่นเรือน เนื่องจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
127.99
74 นายศานิต ลอยแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
0.00
75 นายธัญธวัช เกตุแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวมัชฌิมา ศิริคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวนันทนิช อินเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางภาณุมาศ เสาประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายพุธโท สื่อไทรงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายสมโภช โยธาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
27