โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางน้ำเปรี้ยววิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 13 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพิชัยชาญ สำราญเวชพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 ว่าที่พันตรีกุลชาติ นุ่มเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสุขเสรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายบุญผล เสงี่ยมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางบุปผา ตันตะราวงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนงนุช ธนะวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอุบล บูรณะศรีศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวภรทิพย์ บุญจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจาลา หงษาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางธนาทิพย์ แสงจันทร์ผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสรินทร์รัตน์ มุสิการยกูล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางโสภิดา สุชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวศิริกัญญา กักสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวอัจฉราพร ผลรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายไพรัตน์ นิ่มบัว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวกัลย์สุดา รามอ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวตริตาภรณ์ เดวิเลาะ  ครู ชำนาญการ
0
18 นายอดิพงษ์ แก้วศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวรินทร วงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสมใจ สุขชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12