โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนฉิมพลีพิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 17 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
10
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจาริยา เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
4
32.00
2 นายเกรียงไกร ทรัพย์เกิดปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายวรชัย ลัดลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
4 นายวิไล ทรัพย์พุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางสมหมาย ลัดลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
6 นางสาวอัญชลี ดีใจวงศ์  ครู ชำนาญการ
8
68.00
7 นางผุสดี หมัดยูนุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
96.00
8 นางสาวสุภาพรรณ ศิริเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางวิไลวรรณ โต๊ะยีบอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
138.00
10 นายพูลศักดิ์ อังวัชรปราการ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
11 นางโนรี บุญมาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
12 นางสมจิตร มะซอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
181.00
13 นางวิลาวัณย์ แจ้งกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนันทพร เย็นประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
72.00
15 นายภานุวัฒน์ น้อยประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายอุทัย นนกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสุมิตรา เอกประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการ
3
44.00
18 นางปัทมา โพธิ์งาม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
19 นางอุไรวรรณ์ เกตุเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
20 นางสุทธิพร มิตศิลปิน  ครู ชำนาญการ
3
28.00
21 นางสาววันวิสา เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
22 นางสาวปทิตตา นครังสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
23 นายปฐวี คมขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
92.00
24 นายธนภณ ไชยเยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
100.00
25 นางสาวอภิชญา สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
26 นางสาวสุพัตรา กันเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
27 นายชยุตพงศ์ กลิ่นเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9