โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางปะกง

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 4 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 23 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
8
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางยุพา ภูมิกลาง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสมพร ท้าวพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนงลักษณ์ รวยสำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายไพรวัลย์ สว่างสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางละมัย สว่างสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันตุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนาฏอนงค์ เกตุงาม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางกุหลาบ บุญกราน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวเบญจมาศ ปั่นสี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางปัทมา นิตยกัญจน์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางกาญจนา สร้างวัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายณัฐพงษ์ บุญลิขิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางนิภาพร สุวันวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายภูมิเทพ สืบแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววาสนา จันทลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางอภิวรรณ หนูน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจิราวรรณ ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวนวรัตน์ นาคะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวดวงฤทัย บุญลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวภัทร์ธีรา เทียนขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายประพัฒน์ ขวัญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวรมิตา ชื่นเปรมชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายราชัน บุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5