โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แปลงยาวพิทยาคม

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 12 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
7
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิวภรณ์ โสภา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายอภัย โคตะมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางไสว สกุลสัมพันธ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางวัชรี พุทธเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประจักษ์ พุทธเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอังคณา นาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอัศวิน สุริยภิญโญพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพรฤดี สุริยภิญโญพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นายธานินทร์ อุ่นเรือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางชวนพิศ พงษ์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมุทร สุวรรณบุตร  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนฤมล พงศโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวรัญญา เนียนทะศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวภรณ์พรรษา บุญเพชร  ครู ชำนาญการ
0
16 นายชัชวาลย์ บุญสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายณัฐพล พุ่มพวง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8