โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 117 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 116 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

จำนวน 130

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 11 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 17 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 15 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 9 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 30 86 116
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
5
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
10
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
5
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
6
5
0
0
6 ศิลปะ
2
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
27
36
52
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุชา คูณสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางดวงแข โหตกษาปน์กุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายทินกร นอสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
5 นางรักชนก ปิดดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายชูชาติ พัดเกาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเอกนันท์ ราชเกษร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางอรไท เผื่อนงูเหลือม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวกฤษมิณฑร์ วิเชียรวิริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางวิภาดา จริตธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเกศสุดา สุพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางดวงรัตน์ พวงสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางประณยา เจตนา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางพรรษสรณ์ ภูริวัฒน์วงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายธีรภัทร ผลนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวรัศมี นราพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสุรีพร ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางทัศนีย์ หงิมเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวธิดาพร เกราะกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายอำนวย บูรณพันศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายส.จิระศักดิ์ คชินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสุพิศ สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนงเยาว์ โบขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางนิภาพร จันทร์อาภาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางดาราพร รอดพยันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายชัยวัฒน์ พวงสมบัติิ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางนารีย์ เถื่อนบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายนรพงษ์ แพนศรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางเบ็ญจมาศ วงษ์รักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางแสงอรุณ ตรีกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวนิตยา หอมพันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสุวภัทร สัตตานุสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุรชา ไวยสุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเพ็ญพร บุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายชัยสิทธิ์ สุวรรณทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสิรินทร์ชญา บุณยเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
40 นายบุญชอบ เพิ่มพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสุทธิดา เสารยะวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางอาภรณ์ เสิงกำปัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุกานดา วิทโยปกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายประภา บุญยะภาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวสิรินทร์ จุฑามณีพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นายอิทธิพล ศาสนนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวกรกนก ดีมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวกาญจนา จันทะวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวกมลลักษณ์ โยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
50 นายสมโภชณ์ โพธิ์เกษม  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายธงชัย รวยสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางรุจิลดา กาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางภิญญารัตน์ สุบงกช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวศศกร ไทยธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางวัฒนาภรณ์ เพชรโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายสุรัช พจน์ฉิมพลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสนิท เอ็นดู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางธนัญญาภรณ์ ดวงกางใต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายศักดิ์ชัย จริตธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางอรุนรัตน์ เกียรติสมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางกฤษดา ลิ้มพงษา  ครู ชำนาญการ
0
63 ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ แห้งขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
64 นางกรรณาภรณ์ สุดหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางพิมพาภรณ์ จันทรชัยศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางบุษบง ค้าขาย  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวศจีรัตน์ นิลบรรพต  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวสุวิตดา ทาสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวณภัทร ทานะสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางวิภารัตน์ แสนบัว  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวจีระพา ฐานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายนฤชล ทุมโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางวรัญพัชร์ ปั่นสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
78 นางวัณณา พัดเกาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางวนัชพร กิตติพิชญางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายธเนศ โชรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางจิราวรรณ์ กันตะบุตร  ครู ชำนาญการ
0
83 นายยุทธชัย พลสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางมารยาท พันธ์แก่น  ครู ชำนาญการ
0
85 นางปาริชาต สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางธัญนันท์ คงสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายพิทักษ์พงษ์ เพชรโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวกนกศรี ผาสุข  ครู ชำนาญการ
0
89 นางธัญศรณ์ มุ่งอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางวาสนา ปึกสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวปุญชรัสมิ์ สุระทศ  ครู ชำนาญการ
0
92 นายพีระวุฒิ อุดมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางบังอร ชูศรียิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางศญาดา วงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางเพ็ญนภา ชนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางศรีสุรางค์ พึ่งสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวโชติกา โชติดิษณันน์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางยุพาวรรณ พัชรมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางหนึ่งฤทัย หาญนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวนิอร สิงห์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวภาวิดา พลจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
102 นางแจ่มจันทร์ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสาวกาญจนา ผิวขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวพนิดา บุญทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายกำเพลิง พันธุ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางบุญครอง ชาญพิทยา  ครู ชำนาญการ
0
107 นายขยัน บุตรนามรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวนันท์วรัตน์ ช่างเกวียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวปาริชาต สิงหรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวกิรติการ สุขะวัฒนวินากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายนิวัติ สีวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางกนกอร ขอย้ายกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายนพดล ปั่นสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
115 นางจันทร์เพ็ญ อุทุมทอง  ครู ชำนาญการ
0
116 นายนิพนธ์ ลิ้มพงษา  ครู ชำนาญการ
0
117 นายอนุชา คูณสุข  ครู
0
118 นางสาวพวงผกา อิงบารมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางฑิตฐิตา เลิศศรีพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาววรรณวรา กางถาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 ว่าที่ ร.ต.ธัชทฤต สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
37