โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธารปราสาทเพชรวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 13 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
4
9
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสายัณห์ นิชารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุพร ไชยสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวธีรดา ยันฉิมพลี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวชนิดาภา พงษ์พิเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายอนุกูล ขอสินกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสมมาตร ศิริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวณัฐมน นามมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางเกศรินทร์ เผยโคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
9 นางสาวชัญญานุช นวลเสาวภาคย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุปราณี นิระภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอัปสรศรี พูลเรือง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางอุมารินทร์ บุญประมวล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวนิติยาภรณ์ ศรีจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
14 นายสุริชัย ศิริบูรณ์  ครู เชี่ยวชาญ
1
12.00
15 นางสายสุดา เสนาไชย  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสุรศักดิ์ ทองศรีมะดัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอมรา พิมพ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวิทยา วางกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3