โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 14 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองพลับพลาพิทยาคม

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 4 10 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
5
3
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธีรวัฒน์ ชาวชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวอรสา ปัจชัยสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางธีระนุช ชาวชอบ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางจุรีพร นิกรรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรุ่งนภา รมยาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายทองม้วน ปานาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางกรณิศา สำเร็จ  ครู ชำนาญการ
0
8 นายเอนกพงศ์ชัฐ ศึกประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นายพีรชัย ชินพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวน้ำอ้อย ต้านกลางดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายสุรสิทธิ์ ยอดชลูด  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวรพงค์ จันทร์สนิทศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวบุปผา ราชโสภา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวธัญพร แสงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
15 นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายบุญสม เย็นเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอนุวัฒน์ ทวีฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววรางคณา คล้ายฉิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอัจฉราวรรณ์ สิงห์เทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพิลาศลักษณ์ ดำรงพรพิพัชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสุวารี เมตรพรมราช  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4