โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จระเข้หินสังฆกิจวิทยา

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
8
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะ  ครู ชำนาญการ
3
50.00
2 นายพิทักษ์ เนื่องกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
3 นายสิทธิชัย จำปาเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
50.00
4 นายพิสิฏฐ์ ชาวเสมา  ครู ชำนาญการ
4
42.00
5 นางพัชรี แดงสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
6 นางสาวสุภาวดี ชาวเสมา  ครู ชำนาญการ
7
142.00
7 นายมานพ นุชนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
8 นายชินตา บุญผาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
50.00
9 นางจารุวรรณ นุชนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
10 นางใกล้รุ่ง นคราวนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
187.99
11 นางสาวสาวิทย์ตรี พิมพ์พงษ์พัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางสาวพุทธรักษา พุทธิวัย  ครู ชำนาญการ
3
25.00
13 นางสาวกุสุมาลย์ สุมาลุย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
69.00
14 นางสาวกฤษณ์ชญาภา ประธาน  ครู ชำนาญการ
3
40.00
15 นางสาวนุชรดา ภูศิริเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนิตยา เลียบกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวปนัดดา สีคราม  ครู ชำนาญการ
7
36.00
18 นางสาวเขมศาสตร์ หืดสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายวรวิทย์ อโหสิประชา  ครู ชำนาญการ
3
46.00
20 นางสาวอภิญญา พุทธชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
8