โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 118 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 116 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปักธงชัยประชานิรมิต

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 1 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวันชัย ชาญสำโรง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวแพรวพรรณ พูลศิริรัตนประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายดาว โหมดนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวสุนีรัตน์ ศิริยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายวิริยะ อยู่เย็น  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสมพร ผายสระน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธีระวัฒน์ กองเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายฤชุวิญญ์ แจ่มฟ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวอัญชลี ขันตี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายกฤษฎา กองสวรรค์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวศศิธร โชติพรมราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนิภาธร พุทธรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสมสุดา จันทรชัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นายชัชวาล เลิศตะคุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวประภัสสร คงยศ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนวนันท์ ขำพรมราช  ครู ชำนาญการ
0
18 นายทองยศ นามวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายศิริมนตรี ดีสวน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอรอุมา ลายจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสุชาติ เพ็ชรแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสายโรส วงษาสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวพรพรรณ กลั่นสระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวไปรมา แนมขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางชลลัดดา พูนผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพัชรินทร์ เภาตะคุ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางชนิตา ชาญจะโปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปัก  ครู ชำนาญการ
0
36 นายประเสริฐ บุญช่วย  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวอรวรรณ คิดถูก  ครู ชำนาญการ
0
38 นายอัมรินทร์ เหลาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวทิวารัตน์ ศรีนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางกนกวรรณ บุญวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวณัฐธิดา ทวีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายทำนอง เทียนกะสิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวบุญละออ อัตถาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางอู่ทอง โนนสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางดวงใจ บาลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาววิภา สินจะโปะ  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวกนกวรรณ ชมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอนุชา มิตรเกษม  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาววัลลภา คิดเห็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวอรทัย ละคร  ครู ชำนาญการ
0
54 นายวิสันต์ ยุระวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสมพิศ พรานสมัน  ครู ชำนาญการ
0
56 นางศิวากร เปลี่ยนกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวพวงใจ เกษฎางสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสิริกมล พุทธรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางพิญช์สิณี ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายสัมพันธ์ ชอบนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสายเพชร จันทรุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสุวัฒนา พึ่งสำโรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางศศิ ทองทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวพรรณวรท สวัสดิ์ปรุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายอภิชัย พุทธรักษา  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวพิมลพรรณ พุทชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวจารุวรรณ ปะกัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายทำนุ พ่วงภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวฉัตรลดา พุทธรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวดวงใจ เยื่องกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสุรียพัชร์ ของสระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายมานะ พิณจะโปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 ว่าที่ ร.ต.วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวจุฑามาส ขันโยธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวยลชา เผื่อนยิ่งยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวจิณาภัทร์ เขาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางทัศนา ฉิมณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางเมตตยาภรณ์ ไวว่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวลินดา สตรอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวพรธิวา วงษ์สอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสายชล ฤทธิกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางรัฏฐณาภรณ์ บริบูรณ์เตชาน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายคม งอนสำโรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวกรกนก พากิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางชนามาศ ศรีศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางมยุรี พุทธรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ  ครู ชำนาญการ
0
89 นางบุษฐาภรณ์ กาญจนเกตุุ  ครู ชำนาญการ
0
90 นายพงศธร กาศพรมราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวเบญจวรรณ เหงกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางวิรกานต์ ลบหนองบัว  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวชลธี โกศลบุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวบังอร พร้อมสระน้อย  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวพรพิชชา พรมมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายสิทธิเดช สอนจังหรีด  ครู ชำนาญการ
0
97 นายปัญญา แก้วร่วมเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวโศภิษฐ์ ภักดีนอก  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวญาณิศา ใสสระน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางดวงเนตร วลัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาวสุรัตนา เนียมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายอาทิตย์ มะสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
103 นางอรนุช นิธิการุณย์เลิศ  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวกฤษฏิ์ชฎา ปพรวราสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวอังสนา อุดแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
106 นายพลากร เนียมจะโปะ  ครู ชำนาญการ
0
107 นางพรพิมล วงศ์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสุพรรณี ปานสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางสาวลำไพ เหรียญตะคุ  ครู ชำนาญการ
0
110 นางทรงศรี ฉายจรรยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวภัทราภรณ์ เปรี่ยมรัตนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นายเกียรติศักดิ์ นะธี  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวปุญญวีร์ สีหาวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางขวัญเมือง แพชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายสมชาติ ปรางค์นอก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12