โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมเด็จพระธีรญาณมุนี

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 16 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
11
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุดารัตน์ เจนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปัก  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกานต์ธีรา พูนผล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายอาทิตย์ พุ่มพวงเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศุภากาญจน์ ศิริทรัพย์ธารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวภรณี พรหมนิล  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาววรวลัญช์ ตรีอาภรณ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอุดมศักดิ์ กาจสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศุภกานต์ สิตวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางลาวัลย์ เงื่อนตะคุ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายธีรพงษ์ กันตะคุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางฐิติยาภรณ์ ทวี  ครู ชำนาญการ
2
36.00
13 นายกิตติพัฒน์ คำแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวณัฐวดี รำพรรณนิยม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางโสภา แปลนดี  ครู ชำนาญการ
0
16 นายภามภคิน ครามสายออ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอนุสรา สาชะรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสถิตย์ธรรม ทบธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอนุชศรา จันอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวศิริพรรณ เฟื่องทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 สุวารี เมตรพรมราช  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9