โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองน้ำใสพิทยาคม

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 21 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
6
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปัญญา เทียบสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุนันท์ ภูษาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางมยุรี ฤทธิ์ศรเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกนกวรรณ ทีจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวโสภิน บำเพ็ญทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววิภาพร ตาจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ว่าที่ ร.ต.กนกวัตร หาดทรายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายจิรวัฒน์ สีปากดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวสุภัสรา ประดุจชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายอำนาจ หิรัญโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางปาริฉัฐร เคนทรภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายจิรศักดิ์ นิ่มมาระดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวศศิพร สัญญาถนอมรัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสมฤทัย โคตบุตโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววราลักษณ์ รัตนสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวธัญพร พานใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
18 ว่าที่ ร.ต.นิกร บุตรราช  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววรินทร ไชยงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายนวพล ผลมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวคนารัตน์ กงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวเพ็ญจันทร์ ปราบมาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวทิพย์สุริยะ วณิชภาคิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวัฒนปริญญ์ ช่างเกรียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวบุญญานี ใจสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางจันทร์จิรา วงศ์สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางโสภิตรา จิตชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายศิริชัย หาคุ้มคลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
6