โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวชิราลงกรณวราราม

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 23 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
8
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายไพฑูรย์ สุวรรณศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวนิลนาฏ กรีกูล  ครู ชำนาญการ
0
3 นายรังสรรค์ กรีกูล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางเอื้ออารีย์ สิทธิธัญกรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวศิริรัตน์ ท้าวเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวสุจิณณา สิงห์ประโคณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางประมวล บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชฎาพร แสงศรีจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางพรศิริ พรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสุดาภรณ์ เซ็งแซ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายณเรศ เซ็งแซ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธวัชชัย ศิริการ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววรินดา ศรีพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวอนงค์ ทองสกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 จ่าสิบตรีชำนาญ วิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางศิวพร สายจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายรุ่งโรจน์ รักษาสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางศิริรัตน์ ถอยกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวสุริสา ผูกพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวพุทธวรรณา จันทร์นามอม  ครู ชำนาญการ
0
21 นางลินนภัสร์ เลิศธนาทัพพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายยุรนันท์ สุขเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวพีรญา รักงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวชนิดาพร พานิคม  ครู ชำนาญการ
0
26 นายจิรภาส กีบสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายโอภาส บุญเลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวชไมพร สรวลสันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสายธาร หวังแอบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางขวัญเมือง ปาณฑะผลิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางทวี ภวภูตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวปุณยาพร กุลดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
96.00
34 นายอำพล นิลสระคู  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13