โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมด่านขุนทด

จำนวน 142

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 11 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 11 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 15 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 3 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 10 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 56 83
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
5
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
6
5
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
18
51
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางดลกาน หาญณรงค์บุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายนิรันดร์ ลอยจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายโกวิทย์ ทาจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกรแก้ว กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุรีรัตน์ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
7 นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธนะวรรธน์ เทิ่งขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุนิษา ชิดชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางบุญนำ สุวรรณอำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรัตติกร เสมสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุจิตรา กิตติทนนท์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพิมพ์ณิศา ศิลป์บุญประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมัลลิกา วนาสันติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมเจต ไตรวัชรนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีวินิจ เสิงขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรัชดาพร กาญจนาภรณ์พัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายนิรันดร์ พำขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวเฉลียว หอมจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวญาตา กมลวุฒิโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวธิรารัตน์ พรมพันธ์ใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิเชียร โคตทะเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอนัน กระจ่างจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวดาวรุ่ง มากขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนิตย์ หมายเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเมทินี พลมณี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางมยุรี วัฒนครไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางดารณี ศรีโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายธวัช เกินขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอาจารีย์ นาคขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางภููริชญา รุจิรพรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวภัทธร ไมล์ขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวปิยวรรณ ปิยธนภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสมชาย หมายเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางเบญญาภา เทียวประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวหทัยรัตน์ ดอกสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางศรัณยพัชร์ พัชรกิจโกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวดาราพร วงศ์สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 ว่าที่ร้อยตรีธานี ตั้งชูวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางจิรารัตน์ เจริญศิลป์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
42 นางวาสนา พรมพันธ์ใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางยุพิน โด่งพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวรุ่งทิวา วงศ์ศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายบันเทิง บัวคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวภิชชญา ศิริยศรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสิปปกร ศรีลมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวพิมพ์ริสา เดชขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวโกสุมภ์ ภูมิโคกรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวกัญญาภัทร เหิมขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายคณิต ครุฑขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
52 นายวีรชน นาคขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
53 นายเสริมศักดิ์ บุญไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวกัลยาณี พาขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสมใจ โพธิ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางปริษา ธนโชตธาริน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวปัณณภัสร์ ศอกกำปัง  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสุพิชชา หอขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
59 นายมนัส ยืนยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายภิญโญ มากขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
61 นายดิเรก เหมี่ยงสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
62 นายประเสริฐ สุดใจประภารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางวิภารักษ์ ราชู  ครู ชำนาญการ
0
64 นายบรรลือศักดิ์ สิริจามร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวขวัญนภา กาคำผุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 ว่าที่ร้อยตรีสงวนศักดิ์ พรรณการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวิภาริณี สมบัติสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางปวีณ์รัตน์ นารากิตพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวปณญ์ธีรา แท่นหิน  ครู ชำนาญการ
0
70 นายวินัย เสนอจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางรัตนาศรี สกุลโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวทิพวรรณ จันทร์หนองสรวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวจิราภรณ์ เนาวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวศิริวรรณ จั่นขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวชนาทิพย์ กองทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางนิตย์ธีรา ประจะนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายจีระวัฒน์ นกเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางนิภาพร กระจ่างจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายจิรยุส แซ่โค้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวสุภาวรรณ อานจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสลิลทิพย์ เมืองกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวกนกวรรณ คำศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางณัฐวีวรรณ โพธิ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
28