โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองกราดวัฒนา

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 10 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
4
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปิยรัตน์ จำปาเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวรังสุรางค์ ทองเงิน  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเขมมังกร ศรีสุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางไพรรินทร์ วรรณกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางอังคณา สังขมณี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวแสงจันทร์ มูลขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวลักขณา กว้างนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวยุพา งามขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
9 นายบรรลือศักดิ์ มณีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนพดล กุดแถลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาววาสนา มนขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาววิภาวรรณ หยัดผู้ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสาธกา เพียกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายนิติศักดิ์ สิงห์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
4