โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 50 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขามทะเลสอวิทยา

จำนวน 64

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 5 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 7 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 17 33 50
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
8
14
28
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางมะลิ สอนใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทวี ศิลปะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางภรรณอร สกุลจันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสังคม ศรเพชรนรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางวิชุตา ต้นพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายคมคาย โนนพลกรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอรุณศรี ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอัญชัญ งามสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางบงกช แซ่เอ็ง  ครู ชำนาญการ
0
17 นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุชาติ จรโคกกรวด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุดารัตน์ บาดกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอุดมพร ชื่นอาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุชาติ โมสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจีระภา สุขภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายชนะ แสงจันทร์งาม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางอรปวีณ์ แสงจันทร์งาม  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
31 นางดวงรัตน์ ลอยฟู  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวลมัย เบาสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายพีรณัฐ ชิดสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายธรณ์ธีรุตน์ นาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข  ครู ชำนาญการ
0
37 นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายทรงศักดิ์ คำโฮง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวศิริ เตียนพลกรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางธารินี อยู่มาก  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวสิริกัลยา หว้าน้ำคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา  ครู ชำนาญการ
0
44 นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายผดุงศักดิ์ ไกรกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
22