โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพาลัย

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 9 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
1
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุสรณ์ เตียศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุคนธ์ ดีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุรีย์ เตียศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางขวัญใจ ฉิมนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสร้อยทอง วงศ์ศิลา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสายฝน ชัยกาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายธนาวัฒน์ โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายยุทธนา ศิวกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางนันทวัน นวลใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายกิตติภพ อินอุ่นโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายวงกต จงคูณกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 ว่าที่ร.ต.ประจวบ กลมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 ราวตรี พันพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5