โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 8 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 28 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
13
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจตุพร ลาภยิ่งยง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจณิสตา ประทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
3 นางศศิธร มาตทะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
186.00
6 นางลัดดา เพียนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวบุญญารัตน์ ตลอดไธสง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวเสาวนิตย์ การปลูก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอุไรวรรณ วอกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอดิศักดิ์ ประกิคะ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายไพสิน นันทาวงค์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางอุบล แผลงนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุทาศินีย์ หมั่นกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายมนตรี มาปะเม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุนันทา ปิติทโน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวนุจเนตร อินธิดา  ครู ชำนาญการ
0
18 นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์ วงศ์ประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายรัชชานนท์ บุญกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางอรทัย นันกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
21 นางสาวสุนีย์ แนวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวอโณทัย แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวลลิตา ประสานศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายศิริชัย สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางจันทร์เพ็ญ สักใส  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
112.00
27 นางสาวอรฤดี ผู้นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
28 นางวิรากานต์ จันทรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
29 นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
30 นางสาวชมพูนุท ทองสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสมจิตร ตูมนอก  ครู ชำนาญการ
2
56.00
32 นางสาวสุนิษา โกสุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอิทธิ ติ๊ดหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวราตรี หาญนอก  ครู ชำนาญการ
1
91.00
35 นางชนากานต์ ไวยขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางจันทร์ทิพย์ ดาเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวรุ่งทิวา การนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7